Wednesday, December 31, 2008

Marathi Joeks : - स्वर्गात क्रिकेट आहे का?

Previous Joke

.

Marathi Joeks : - स्वर्गात क्रिकेट आहे का?

दोन म्हातारे बऱ्याच वर्षापासून अगदी जिवलग मित्र होते. दोघांचही वय आता जवळपास 90च्या दरम्यान असेल जेव्हा त्यातील एक जण खुप आजारी पडला. त्याचा दुसरा मित्र त्याला रोज भेटायला येत असे आणि ते रोज आपल्या मैत्रीच्या गप्पा करीत असत. त्यांना आता जवळपास कल्पना आली होती की जो बिमार पडला आहे तो थोड्याच दिवसांचा साथीदार आहे. एक दिवस त्याच्या मित्राने मृत्यूशय्येवर पडलेल्या मित्राला म्हटले, '' बघ जेव्हा तू मरशील माझ्यासाठी एक काम करशील का?''

''कोणतं?'' मृत्यूशय्येवर पडलेल्या मित्राने विचारले.

'' तू मेल्यानंतर मला स्वर्गात क्रिकेट आहे का ते सांगशिल का?'' दुसऱ्याने विचारले.

दोघंही क्रिकेट वेडे होते.

'' का नाही जरुर सांगेन की'' मृत्यूशय्येवर पडलेला मित्र म्हणाला.

आणि एकदोन दिवसातच तो बिमार पडलेला मित्र मरण पावला.

काही दिवसानंतर जो जिवंत म्हातारा मित्र होता त्याला झोपेत त्याच्या मेलेल्या मित्राचा आवाज एकू आला-

'' तुझ्यासाठी माझ्याकडे दोन बातम्या आहेत... एक वाईट आणि एक चांगली... चांगली बातमी ही आहे की स्वर्गात क्रिकेट आहे ... ''

''आणि वाईट बातमी?''

'' आणि वाईट बातमी ही आहे की तुला येत्या बुधवारच्या मॅचमधे बॉलींग करायची आहे''


marathi jokes, swarg jokes, bujurg jokes, marathi old people jokes, marathi vinod, marathi hasi ka khajana, Marathi comedy, marathi comedy stories, marathi comedy cinema movie, marathi cartoons

.

Previous Joke

Monday, December 29, 2008

Marathi Jokes - नाही ... नाही.... नाही

Previous Joke

.

Marathi Jokes - नाही ... नाही.... नाही

एकदा एक राजा शिकारीसाठी जंगलात गेला होता. त्याने जंगलात धनुष्यबाण मारुन एका सिंहाची शिकार केली. पण धनुष्यबाण लागल्यानंतर मरण्याच्या आधी सिंह खुप तडफडला आणि त्याने खुप डरकाळ्या सुध्दा फोडल्या. त्यामुळे तिथे ध्यानस्थ बसलेल्या एका ऋषीची तपश्चर्या भंग झाली आणि त्याने रागाच्या भरात त्या राजाला शाप दिला. की तुझी उंची 25 फुट होवो की जेणेकरुन कोणत्याही प्राण्याची शिकार करण्याच्या आधी त्याला तुझी चाहूल लागून तो सावध होवो. रागाच्या भरात तर ऋषीने शाप दिला पण त्यामुळे राजाची उंची एवढी वाढली की त्याला कुठेही वावर करणे एकदम कठीण होवून बसले. म्हणून राजाने गयावया करुन त्या ऋषीची माफी मागीतली आणि त्याला त्याची उंची पुर्ववत करण्यास विनविले. राजाने बराच आग्रह आणि विनवणी केल्यामुळे ऋषीचा राग कमी होवून राजाला त्याचे त्याची उंची पुर्ववत करण्याचा एक उपाय सांगितला -

'' इथून पुढे 15 किमी अंतरावर जंगलाच्या आत एक वेडी बाई राहाते ... तु तिचा शोध घे आणि तिला असा प्रश्न विचार की तिने त्याचे उत्तर 'नाहॊ' असे दिले पाहिजे... तू तिला कितीही प्रश्न विचार आणि तिने जितके वेळा 'नाही' असे म्हटले तितके वेळा तुझी उंची 5 फुटाने कमी होईल.''

राजाने तिथून पुढे 15 किमी जंग जंग पछाडून त्या वेड्या बाईचा शोध लावला आणि त्या ऋषीने सांगितल्या प्रमाणे त्या बाईला वेगवेगळे प्रश्न विचारायला सुरवात केली.

'' तुला फाशी देवू का?''

'' हो''

'' तुला जंगलातून काढून देवू?''

'' हो''

राजाने तिला कितीतरी प्रश्न विचारुन हैरान केले पण तिचे उत्तर 'हो' असेच मिळत असे.

शेवटी राजाने चिडून तिला प्रश्न विचारला - '' तू पागल आहेस का?''

तिने पटकन उत्तर दिले - '' नाही''

आणि काय आश्चर्य राजाची उंची ताबडतोब पाच फुटाने कमी झाली.

राजाची उंची आता 20 फुट झाली होती. 20 फुट उंचीही खूप जास्त होती म्हणून राजाने तिला पुन्हा तोच प्रश्न विचारला -

'' तू पागल आहेस का?''

तिने पुन्हा उत्तर दिले '' नाही''

राजाची उंची पुन्हा 5 फुटाने कमी होवून राजा आता 15 फुटाचा झाला होता. 15 फुटही जास्तच होते म्हणून राजाने पुन्हा त्या वेडीला विचारले - '' तू पागल आहेस का?''

ती वेडी चिडून म्हणाली, '' तुला किती वेळ सांगायचं, नाही, नाही, नाही''


Marathi jokes, Marathi vinod, Marathi comedy, Maharastriyan jokes, Maharastriyan comedy, hindustani jokes, Hindustani comedy, Bhartiya jokes comedy, asian comedy jokes, comedy literature

.

Previous Joke

Wednesday, December 24, 2008

Marathi sardar jokes - आज घरी ये

Previous Joke

.

Marathi sardar jokes - आज घरी ये

एका सरदारजीने आपल्या गर्ल फ्रेंडला फोन केला, '' डार्लींग आज संध्याकाळी 6 वाजता माझ्या घरी ये... आज घरी कुणीच नाही आहे. ''

आपल्या बॉय फ्रेंड च्या म्हणण्यानूसार सरदारजीची गर्लफ्रेंड बरोबर संध्याकाळी 6 वाजता सरदारजीच्या घरी पोहोचली आणि एक तासभर घरात इकडे तिकडे शोधत राहाली कारण खरच घरी कुणी नव्हतं... सरदारजीसुध्दा.


Marathi jokes, Marathi vinod, Marathi chakatya, Gammat jammat, Marathi gags, Marathi cinema, Marathi songs, Marathi entertainment, Marathi friend jokes, Marathi comedy, Maharastra jokes

.

Previous Joke

Monday, December 22, 2008

Marathi jokes - एक प्रश्न

Previous Joke

.

Marathi jokes - एक प्रश्न


प्रश्न - एका टाकीत दहा मासे होते, त्यातले सहा बुडाले तर टाकीत किती मासे उरले?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


उत्तर - दहा ... कारण मासे कधी बुडत नाहीत.


Marathi questions, Marathi quiz, Marathi jokes, Maharastra jokes, Marathi fish jokes, Marathi tank jokes, Marathi jokes collection, Marathi question jokes, Marathi gags, jokes font, Jokes language

.

Previous Joke

Monday, December 15, 2008

Marathi jokes - प्रश्न एक उत्तरं दोन

Previous Joke

.

Marathi jokes - प्रश्न एक उत्तरं दोन


संता आणि बंता गुरुद्वारातून परत येता येता गोष्टी करत होते. संताने बंताला विचारले, '' मी एक चेन स्मोकर आहे आणि मला दोन मिनिटंही स्मोकींग केल्याशिवाय होत नाही मला घरी देवाची पुजा करायला जवळपास एक तास लागतो... मग पुजा करतांना स्मोकींग करणे योग्य आहे का?''

बंता म्हणाला, '' तू एक काम कर उद्या जेव्हा आपन गुरुद्वारात जावू तेव्हा आपल्या धर्मगुरुला विचार''

दुसऱ्या दिवशी संताने गुरुद्वारात गेल्यावर संधी साधून आपल्या धर्मगुरुला विचारले, '' गुरुजी मला एक प्रश्न विचारायचा आहे''

गुरुजी '' विचार बेटा''

संता '' गुरुजी मी देवाची आराधना करतांना स्मोकींग करु शकतो का?''

गुरुजीने उत्तर दिले, '' बेटा नाही... तु तसं करु शकत नाही .. कारण त्यामुळे आपल्या देवाचा अपमान केल्यासारखं होईल''

संता बंताकडे गेला आणि त्याने बंताला गुरुजीने दिलेले उत्तर सांगितले.

बंता म्हणाला, '' लेका तू प्रश्न चुकिच्या पध्दतीने विचारला म्हणून तुला हे उत्तर मिळाले ... आता बघ मी तोच प्रश्न कसा विचारतो''

बंता धर्मगुरुकडे गेला आणि त्याने गुरुजीला प्रश्न विचारला, '' गुरुजी मी स्मोकींग करतांना देवाची आराधना करु शकतो का?''

गुरुजीने उत्तर दिले, '' बेटा तु स्मोकींग करतांना देवाची आराधना जरुर करु शकतो... देवाच्या आराधनेला वेळ काळ याचे काही बंधन नसते... जेव्हा केव्हा तुला देवाची आराधना करावीशी वाटली तेव्हा तु ती जरुर करु शकतोस''


Marathi jokes, Marathi vinod, Marathi chutkule, Marathi latife, Marathi charolya, Marathi fun, Marathi gamati, Marathi Tv, Marathi gosti, Marathi stories, Marathi comedy, Marathi font, Marathi blog

.

Previous Joke

Friday, December 12, 2008

Marathi jokes - बायकोला फसवणे

Previous Joke

.

Marathi jokes - बायकोला फसवणे


एक माणूस पेपर वाचत बसला होता जेव्हा त्याच्या बायकोने त्याला फ्राईंग पॅनने डोक्यात मारले.

'' हे कशासाठी?'' त्या माणसाने विचारले

बायकोने उत्तर दिले '' ते तुझ्या पॅंन्टच्या खिशात एक कागदाचा तुकडा सापडला त्यावर 'जेनी' असे लिहिलेले होते त्यासाठी''

'' अग मागच्या हप्त्यात मी रेसकोर्सला गेलो होतो आणि ज्या घोड्यावर मी पैसे लावले होते त्याचे नाव 'जेनी' असे होते'' त्या माणसाने स्पष्टीकरण दिले.

बायकोने त्या माणसाची माफी मागितली आणि ती घरातली कामे करण्यासाठी निघून गेली.


तिन दिवसानंतर तो माणूस टिव्ही बघत बसला होता तेव्हा त्याच्या बायकोने अजुन एका मोठ्या फ्राईंग पॅनने जोराने त्या माणसाच्या डोक्यात मारले. एवढ्या जोराने की तो बेशुध्द पडला.

त्या माणसाने शुध्दीवर आल्यावर विचारले, '' आता हे कशासाठी मारले''

'' काल तुमच्या घोड्याचा फोन आला होता त्यासाठी '' त्याच्या बायकोने उत्तर दिले.


Marathi jokes, Marathi vinod, Marathi sahitya. Marathi comedy, Marathi fun, Marathi chutkule. Marathi latife, Marathi comedy circus, Marathi gosti, Marathi katha, Marathi videos pictures photos

.

Previous Joke

Wednesday, December 10, 2008

Marathi Jokes : पृथ्वी आणि स्वर्गातला फरक

Previous Joke

.

Marathi Jokes : पृथ्वी आणि स्वर्गातला फरक

एकाजणाने खुप तपश्चर्या केली आणि त्याला देव प्रसन्न झाला.

''देवा'' तो माणूस म्हणाला

'' बोल'' देव म्हणाला.

'' मी एक प्रश्न विचारु शकतो का?'' त्या माणसाने विचारले.

'' विचार'' देव म्हणाला.

'' देवा... करोडो वर्ष म्हणजे तुझ्यासाठी किती आहेत?'' त्या माणसाने विचारले.

'' करोडो वर्ष माझ्यासाठी एका सेकंदा एवढे आहेत'' देव म्हणाला.

त्या माणसाला खुप आश्चर्य वाटले.

मग त्या माणसाने पुढे विचारले, '' देवा, करोडो रुपयाची तुझ्यासाठी किती किंमत आहे?''

देव म्हणाला, '' करोडो रुपए माझ्यासाठी फक्त एका पैशासारखे आहेत''

तो माणूस धूर्तपणे म्हणाला, '' देवा, मग तु मला एक पैसा देशील''

देव गालातल्या गालात हसत म्हणाला, '' जरुर... फक्त एक सेकंद थांब''


Marathi jokes, marathi vinod, marathi gags, marathi photos, marathi sms, marathi tunes, marathi site, marathi blog, marathi laughter, marathi entertainment, marathi cinema, marathi sanwad, marathi man

.

Previous Joke

Monday, December 8, 2008

Marathi jokes : फेडरल जज

Previous Joke

.

Marathi jokes : फेडरल जज

एकदा एका फेडरल जजची कार रात्री उशीरा शहरापासून दुर फेल पडली. तो जज जवळच असलेल्या एका फॉर्म हाऊसवर मदत मिळेल या आशेने गेला. तिथे एक सुंदर स्त्री राहत होती. ती म्हणाली की ती तिथे एकटी राहते त्यामुळे त्याला गॅरेज वैगेरे उघडण्यासाठी सकाळपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे.

'' मग त्या परिस्थीतीत मी तुमची मला रात्रभर इथे राहू देण्यासाठी विनंती करतो'' तो जज म्हणाला.

'' पण सर मी इथे एकटी आहे'' ती स्त्री म्हणाली.

'' भ्यायची काही गरज नाही शेवटी मी कोर्टाचा एक फेडरल जज आहे'' तो जज म्हणाला.

'' पण सर इथे फक्त एकच बेडरुम आहे'' ती स्त्री म्हणाली.

'' भ्यायची काही गरज नाही शेवटी मी कोर्टाचा एक फेडरल जज आहे'' तो जज म्हणाला.

ते दोघे बेडरुमकडे गेले आणि ती स्त्री म्हणाली, '' पण सर इथे तर फक्त एकच बेड आहे''

'' भ्यायची काही गरज नाही शेवटी मी कोर्टाचा एक फेडरल जज आहे'' तो जज म्हणाला.

म्हणून ते रात्री एकाच बेडवर एकमेकांकडे पाठ करुन झोपले.

सकाळी उठल्यावर जेव्हा जजने त्या स्त्री सोबत फॉर्म हाऊसच्या परिसरात एक चक्कर मारली, एका जागी त्याला कोंबड्यांचा कळप दिसला. पण जवळ जावून बघितल्यावर जजच्या लक्षात आले की त्या कळपात फक्त 20 कोंबड्या आहेत आणि जवळपास 60 कोंबडे आहेत. त्याला ते जरा विचित्रच वाटलं म्ह्णून त्याने त्या स्रीला विचारले, '' 60 कोंबडे आणि फक्त 20 कोंबड्या जरा विचित्रच वाटते नाही''

'' त्यात काय विचित्र... त्या 60 कोंबड्यांपैकी फक्त 10 कामाचे कोंबडे आहेत.''

'' आणि बाकी 50'' जजने विचारले

'' आणि बाकी 50 फेडरल जज आहेत'' त्या स्त्रीने उत्तर दिले.


Marathi new jokes, Marathi jokes, Marathi gags, Marathi fun, Marathi judge jokes, Marathi federal jokes, Marathi tricky jokes, Marathi farmhouse jokes, Marathi ladies jokes, Marathi must jokes, vinod

.

Previous Joke

Friday, December 5, 2008

Marathi Jokes - Bihar Driving licence application form

Previous Joke

.

बिहार ड्रायभींग लायसन अप्लीकेसन फोरोम (Bihar Driving licence application form)

--------------------------------------------------------------------------------------------

(नोट - प्लीज डू नाट सुट द परसन एट द अप्लीकेसन काऊंटर बिकाज ही इज द वन हू गीब्ज द लायसन) (Note - Please Do not shoot the person at the application counter because he is the one who gives the licence)

(फार इन्सट्रक्सन्स सी बाटम अप्लीकेसन)(For instruction, see bottom application)

-------------------------------------------------------------------------------------------

1. Last name:

(_) Yadav (_) Sinha (_) Pandey (_) Misra (_) Dot no (Don't know)

(Check karet box) (Check the correct box)

-----------------------

2. First name:

(_) Ramprasad (_) Lakhan (_) Sivprasad (_) Jamnaprasad (_) Dot no (Don't know)

(Check karet box) (Check the correct box)

---------------------------

3. Age:

(_) Less than phipty (_) Greater than phipty (_) Dot no (Don't know)

(Check karet box)

-----------------------

4. Sex: ____ (Laloo) _____ (Rabri)

5. Chappal Size: ____ Lepht ____ Right

--------------------

6.Occupason:

(_) Dacoit (_) Rapeist (_) Kidanapper (_) Politison (_) Doodhwala (_)

Pehelwaan (_) House wife (_) Un-employed

(Check karet box)

--------------

7. Number of children libing (लीभींग) in the household: ___

8. Read #7 agen & anser here: ___

9. Mather name: ____________ _________ __

10. Phather Name: ____________ ________ (don't leave blank)

11. Ejjucason: 1 2 3 4 ............ .. (Circle highest grade completed)

12. Dental rekard:

(_) Ellow(yellow) (_) Berownish- ellow (brownish yellow) (_) Berown (brown) (_) Belack(black) (_) Other

-__________ Give egjhakt (exact) color

(Check karet box)

14. Ice seight (Eye sight):

(_) One Ice (eye)(2x1) (_) Two Ice (eye)(2x2) (_) Half blind (_) Day blind (_) Night blind (_) 4/4 (_)6/6

15.Your thumb imparesson (impression) :

(If you are copying from another applikason pharom, please do not copy thumb impression also. Please provide your own thumb impression.)


PELEASE DO NOT USE PHINGERS (fingers) OF YOUR LEGS

Use thumb on your lepht hand only. If you don't have lepht hand, use your thumb on right hand. If you do not have right hand, use thumb on lepht hand.


NOTE : IF YOU DONT HAVE BOTH HANDS, YOU CANNOT DRIVE.


WE ARE VARY ISTRICT (strict) ABOUT THIS


Marathi jokes, Marathi vinod, Marathi new jokes, Marathi sahitya, Marathi literature, Marathi comedy, Marathi photos, Marathi videos, Marathi fun funny, Maharastra vinodi sahitya, Marathi cartoon

.

Previous Joke

Wednesday, December 3, 2008

Marathi jokes एड्स

Previous Joke

.

Marathi jokes एड्स

मुलगा आपल्या वडीलांना डॉक्टरकडे घेवून गेला. डॉक्टरांनी त्यांना एक वाईट बातमी सांगितली की मुलाच्या वडिलाला कॅन्सर झालेला आहे. घरी परत जातांना वडिलांनी मुलाला सांगितले की आत्तापर्यंत त्यांनी जे प्रदिर्घ जिवन जगलं, ते ते सेलिब्रेट करु इच्छीतात. म्हणून त्यांनी रस्त्यात त्यांच्या मुलाला एका बारच्या समोर थांबण्यास सांगितले. बारमधे गेल्यांनतर मुलाच्या वडिलांना त्यांचे काही जुने मित्र भेटले. त्या मित्रांना मुलाच्या वडिलांनी सांगितले की लवकरच ते एड्स झाल्यामुळे मरणार आहेत.

जेव्हा मुलाच्या वडिलाचे मित्र तिथून निघून गेले तेव्हा मुलाने विचारले, '' डॅड तुम्हाला तर कॅन्सर झाला आहे ... मग तुम्ही तुमच्या मित्रांना खोटं का सांगितलं की तुम्हाला एड्स झालेला आहे? ''

त्याच्या वडिलाने उत्तर दिले, '' की जेणेकरुन माझ्या पश्चात ते तुझ्या आईला त्रास देवू नयेत म्हणून ''


marathi jokes, Marathi vinod, Marathi comedy, Marathi fun, Marathi musti masti, Marathi entertainement, Marathi gags, Marathi songs, Marathi videos, Marathi clips, Marathi photos images pictures, Marathi lyrics

.

Previous Joke

Monday, December 1, 2008

Marathi jokes सरदार चंद्रावर

Previous Joke

.

Marathi jokes सरदार चंद्रावर

प्रश्न - जर एक सरदार चंद्रावर गेला तर त्याला काय म्हणाल ?

उत्तर - प्रॉब्लेम

प्रश्न - जर दहा सरदार चंद्रावर गेले तर त्याला काय म्हणाल ?

उत्तर - प्रॉब्लेम्स

प्रश्न - आणि जर जगातील सगळे सरदार चंद्रावर गेले तर त्याला काय म्हणाल ?

उत्तर - प्रॉब्लेम सॉल्वड्


Marathi funny questions, Marathi funny prasna, Marathi gamtidar majedar prasna, Marathi prasna, Marathi comedy prasna, Marathi vinod, Marathi jokes, Marathi masti, Marathi gustakhi mauf

.

Previous Joke

Friday, November 28, 2008

Marathi jokes - निग्रोच्या नाकपूड्या

Previous Joke

.

Marathi jokes - निग्रोच्या नाकपूड्या

प्रश्न - काळ्या आफ्रीकन निग्रोंच्या नाकपूड्या (nostrils) मोठ्या का असतात?

उत्तर - कारण देवाने त्यांना तिथेच पकडून वर उचलून रंगवलेले असणार.


Marathi funny questions, Marathi comedy questions, Marathi pretty jokes, questions, Marathi smart questions, Marathi smart answers, Marathi humor questions, Marathi jokes, Marathi fun, Marathi humor

.

Previous Joke

Wednesday, November 26, 2008

Marathi jokes - तिन रिटायर्ड म्हाताऱ्यांच्या गप्पा

Previous Joke

.

Marathi jokes - तिन रिटायर्ड म्हाताऱ्यांच्या गप्पा
तिन रिटायर्ड म्हातारे पार्कमधे बेंचवर बसून गप्पा मारीत होते. तिघांचंही वय बरचं झाल्यामुळे त्यांना बरोबर ऐकू येत नसे.
पहिला म्हातारा - आज गुरवार आहे नाही ?
दुसरा म्हातारा - नाही आज गुरवार आहे ..
तिसरा म्हातारा - अच्छा अच्छा ... मला वाटलं आज गुरवारच आहे ...


Marathi retired jokes, old age jokes, old man jokes, old jokes, funny old jokes, funy Marathi jokes, Marathi jokes, Marathi pure jokes, Marathi aha jokes, Marathi garden jokes, Marathi office jokes

.

Previous Joke

Monday, November 24, 2008

Marathi photos - चैपल इफेक्ट

Previous Joke

.

Marathi photos - चैपल इफेक्ट

Marathi jokes, marathi photos, marathi comedy, marathi vinod, marathi sahitya, marathi fun, marathi videos, marathi cinema, marathi movies, marathi entertainment

.

Previous Joke

Wednesday, November 19, 2008

Marathi Jokes vinod comedy- कुठून आलास?

Previous Joke

.

Marathi Jokes vinod comedy- कुठून आलास?

गावातला एक खेडूत माणूस एका पॉश सिनेमा हॉलमध्ये पुर्ण तिन सिटवर हातपाय पसरवून बसला होता. जेव्हा तिथे सिनेमा हॉलचा एक कर्मचारी आला, त्याने खाली वाकून त्या खेडूताच्या कानाजवळ जात म्हटले, '' हे बघा तुम्ही इथे अशा तऱ्हेन बसू शकत नाही ''

यावर तो खेडूत नुसता गुरगुरला.

आता मात्र त्या कर्मचाऱ्याच्या संयमाचा बांध तूटायला आला होता, '' तुम्ही जर इथून उठला नाही तर मला नाईलाजास्तव मॅनेजरला बोलवावे लागेल''

यावर तो खेडूत अजून जोराने गुरगुरला.

तो कर्मचारी रागाने पाय आपटत तिथून निघून गेला आणि मॅनेजरला घेवून आला. दोघांनीही त्याला तिथून उठविण्याचे बरेच प्रयत्न केले पण तो तिथून हलण्यास तयार होईना. शेवटी त्यांनी पोलिसाला बोलावून आणले.

पोलिसाने त्यांची पुर्ण हकिकत ऐकून घेत त्या हातपाय पसरून बसलेल्या खेडूताकडे पाहत विचारले,

'' ए तुझं नाव काय आहे ?''

'' तुकाराम'' त्या खेडूताने उत्तर दिले.

'' कुठून आलास ?''

'' वरुन बाल्कनीतून '' त्या खेडूताने वेदनेने विव्हळत उत्तर दिले.


Marathi jokes comedy vinod, Majedar katha kahani, stress free kshan, Marathi stress free, tanav mukta, how to deal with stress, office Marathi jokes, maharastra jokes comedy vinod

.

Previous Joke

Monday, November 17, 2008

Marathi jokes - एक प्रश्न

Previous Joke

.

Marathi jokes - एक प्रश्न

प्रश्न - सरदारचे डोळे कसे चमकवाल?

उत्तर - त्याच्या कानात टॉर्चचा उजेड टाकून....


Marathi jokes, Marathi comedy, Maharastra jokes comedy, Marathi vinod, Marathi gags, Marathi fun, Marathi funny photos videos, Marathi Tv, Marathi films, Marathi cinema, Marathi entertainment

.

Previous Joke

Wednesday, November 12, 2008

Marathi jokes - अमेरीकन अधिकारी आणि कॅनेडीयन अधिकाऱ्यामधे घडलेला संवाद

Previous Joke

.

खाली दिलेला 1995 मधे अमेरीकन समुद्री जहाजावरील अधिकारी आणि कॅनेडीयन अधिकाऱ्यामधे रात्री घडलेला खराखूरा संवाद आहे --

कॅनेडीयन अधिकारी (लाऊडस्पिकरवर ) - अपघात टाळण्यासाठी कृपया आपले जहाज 15 अंश दक्षिणेकडे वळवा.

अमेरीकन अधिकारी (लाऊडस्पिकरवर) - अपघात टाळण्यासाठी कृपया आपणच आपले जहाज 15 अंशाने उत्तरेकडे वळवावे.

कॅनेडीयन अधिकारी (लाऊडस्पिकरवर ) - नाही हे शक्य नाही, अपघात वाचविण्यासाठी तुम्हालाच तुमचे जहाज 15 अंश दक्षिणेकडे वळवावे लागेल.

अमेरीकन अधिकारी (लाऊडस्पिकरवर) - मी अमेरीकन नेव्ही जहाजाचा कॅप्टन बोलतो आहे. मी पुन्हा सांगतो की तुमचे जहाज 15 अंशाने उत्तरेकडे वळवा.

कॅनेडीयन अधिकारी (लाऊडस्पिकरवर ) - नाही, मी पुन्हा सांगतो तुम्ही तुमचे जहाज 15 अंशाने दक्षिणेकडे वळवा.

अमेरीकन अधिकारी (लाऊडस्पिकरवर) - हे अमेरिकन प्लेन कॅरीयर यूएस लिंकन जहाज आहे, अमेरीकन नेव्हीत असलेले जगातले दुसरे सगळ्यात मोठे जहाज. आणि आमच्याजवळ तिन मोठे मोठे विनाशक रॉकेट्स, पाच स्फोटकानी भरलेले प्लेन्स आणि त्याच्याव्यतिरिक्त भरपुर शस्त्रास्त्र साठा आहे. आणि या जहाजाचा मी कॅप्टन आहे. मी तुम्हाला ऑर्डर आणि चेतावनी देतो आहे की तुम्ही तुमचे जहाज ताबडतोब 15 अंशाने उत्तरेकडे वळवावे अन्यथा आम्ही आमचे जहाज वाचविण्यासाठी कडक कार्यवाही करु.

कॅनेडीयन अधिकारी (लाऊडस्पिकरवर ) - आम्ही 15 अंशाने उत्तरेकडे वळू शकत नाही कारण हे एक लाईट हावूस आहे.


Marathi jokes, Marathi vinod, Marathi gosti, Marathi literature, Marathi comedy, Marathi fun, Marathi funny videos photos, Marathi funny stories, Marathi kala art, Marathi pilgrimage

.

Previous Joke

Friday, November 7, 2008

Marathi photos - मजेदार टॉयलेट साइन

Previous Joke

.

Marathi photos - मजेदार टॉयलेट साइन

Marathi jokes, Marathi comedy, Marathi photos, marathi videos, marathi duniya, marathi vinod, marathi comedy express, marathi tv, marathi cinema, marathi songs, marathi lavani

.

Previous Joke

Wednesday, November 5, 2008

Marathi comedy photos - सरदाराची तरकीब

Previous Joke

.

Marathi comedy photos - सरदाराची तरकीब
एका सरदाराने गुरुद्वाराच्या बाहेर काढून ठेवलेली चप्पल चोरी जावू नए म्हणून एक बढिया शक्कल लढवली...

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Marathi sardar jokes, Marathi jokes, marathi crispy jokes, Marathi blond jokes, Marathi funny photo, Marathi funny picture, Marathi funny images, Marathi laughter, Marathi latife, Marathi chutkule, Marathi vinod

.

Previous Joke

Friday, October 24, 2008

Marathi comedy photos - shikari

Previous Joke

.

Marathi comedy photos - shikari
याला म्हणतात - शिकार बगलमें और ढींढोरा जंगलमेंMarathi comedy funny photos pictures images, marathi jokes, marathi songs, marathi shayari, marathi poems, marathi charolya, marathi viswa, marathi literature, marathi print, marathi news

.

Previous Joke

Wednesday, October 22, 2008

Marathi Jokes - संता एका पार्टीत

Previous Joke

.

Marathi Jokes - संता एका पार्टीत

संता एका संध्याकाळी बायको, छोटा 3 वर्षाचा मुलगा आणि छोटी 4 वर्षाची मुलगी असा आपल्या पुर्ण कुटुंबाला घेवून एका पार्टीला गेला. संताने हल्लीच इंग्लीश स्पिपींगचा कोर्स लावला होता त्यामुळे त्याने आपली आणि आपल्या कुटूंबाची ओळख सगळ्यांना इंग्रजीत करुन दिली -

आय ऍम सरदार ऍन्ड शी इज माय सरदारनी - सरदारजीने स्वत:ची आणि आपल्या बायकोची ओळख करुन दिली.

हि इज माय किड ऍन्ड शी इज माय किडनी - सरदारजीने आपल्या छोट्या मुलाची आणि मुलीची ओळख करुन दिली.

Marathi jokes, Marathi vinod, Marathi kavita, Marathi chutkule, Marathi latife, Marathi masti, Marathi jokes world, Marathi latest jokes, Marathi new jokes, Marathi sardar jokes, Marathi funny jokes

.

Previous Joke

Friday, October 17, 2008

Hindi Jokes - ढंग अपना अपना

Previous Joke

.

Hindi Jokes - ढंग अपना अपना

कॉलेजममें इंग्लीश टिचरने बोर्डपर इंग्लीशमें एक वाक्य लिखा -

"Woman without her man is nothing"

और उसे सब स्टूडंट्सको अनुवादीत करनेके लिए कहा.

क्लासके लडकोंने उसे इस तरहसे अनुवादित किया -

"Woman, without her man, is nothing"

''स्त्री अपने पति के बिना कुछभी नही''

और क्लासके लडकियोंने उसे इस तरहसे अनुवादीत किया -

"Woman! Without her, man is nothing.''

''स्त्री! उसके बिना, आदमी कुछभी नही ''


Hindi jokes, hindi chutkule, hindi latife latiphe, hindi laughter, laughter challenge, hindi sher shayari, hindi dohe, Hindi lyrics, Hindi songs, Hindi cinema, Hindi comedy

.

Previous Joke

Wednesday, October 15, 2008

Marathi photos - गमतीदार शू पोलिशची जाहिरात

Previous Joke

.
Marathi photos, Marathi jokes, marathi fun, Marathi laughter, marathi comedy, Marathi TV, Marathi videos, Marathi blog, Marathi chitra, Marathi site, Marathi portal

.

Previous Joke

Monday, October 13, 2008

Marathi Jokes सरदार पायलट

Previous Joke

.

Marathi Jokes सरदार पायलट


एका सरदाराने आपली हेलिकॉप्टरच्या पायलटची ट्रेनिंग पुर्ण केली. म्हणून त्याची परिक्षा घेण्यासाठी ट्रेनिंगस्कुलने त्याला एक हेलिकॉप्टर उडविण्यास दिले आणि त्याला खाली कंट्रोलरुमसोबत सतत कॉन्टॅक्ट ठेवण्यास सांगितला.

सरदार हेलिकॉप्टरमध्ये बसला आणि हेलिकॉप्टर उडवायला लागला. 1000 फुट वर गेल्यानंतर त्याने रेडीओवर खाली कंट्रोलरुमशी संपर्क केला, '' काळजी करण्याचं काही कारण नाही ... मी चांगल्या तऱ्हेने हेलिकॉप्टर उडवीत आहे... हेलीकॉप्टर उडविण्याची खुप मजा येत आहे आणि इथून खालची दृष्यही खुप चांगली दिसत आहेत. ''

2000 फुट वर गेल्यानंतर सरदाराने पुन्हा रेडीओवर खाली कंट्रोल रुमशी संपर्क साधला, '' 2000 फुट उंचीवर तर अजुन मजा येत आहे... मला तर वाटत आहेकी हेलीकॉप्टर चालवने ही जगातली सर्वात सोपी गोष्ट असावी... ''

नंतर कंट्रोल रुमने सरदारजीला 3000 फुट उंच जाताना पाहिले. पण थोड्या वेळाने कंट्रोल रुमवाल्यांना काळजी वाटायला लागली. कारण सरदारजीचा काहीच निरोप येत नव्हता.

अजुन थोडा वेळ गेल्यानंतर कंट्रोल रुमवाल्यांना माहित पडलेकी सरदारजीचं हेलिकॉप्टर अर्थ्या मैल अंतरावर खाली जमिनीवर पडलं आहे. कंट्रोल रुमचे काही लोक ताबडतोब तिथे गेले आणि त्यांनी खाली जमिनीवर पडलेल्या तुटलेल्या हेलिकॉप्टरच्या ढिगातून सरदारजीला बाहेर काढले. सरदारजीला कुठे कुठे मार लागला होता पण तो वाचला होता.

जेव्हा त्या लोकांनी सरदारजीला काय झाले होते म्हणून विचारले तेव्हा त्याने उत्तर दिले, '' काय झालं ? मला काही माहित नाही... सगळं तर व्यवस्थित चाललं होतं ... पण जेव्हा मी 3000 फुटाच्या उंचीवर गेलो तेव्हा मला खुप थंडी वाजायला लागली... म्हणून मी वर जो मोठा पंखा फिरत होता त्याला बंद केलं... त्यानंतर काय झालं मला काही आठवत नाही ''


Marathi jokes, Marathi chutkule, Marathi latife, Marathi comedy, Marathi hasya, Marathi laugh, Marathi majak, Marathi maja, Marathi masti, Marathi entertainment, Marathi kahani, Marathi stories, Marathi karamnuk, Marathi cinema

.

Previous Joke

Friday, October 10, 2008

Marathi photos - एक बंगला

Previous Joke

.

Marathi photos -
एक बंगला बने न्यारा

बाल्कनी तो खुब बनाई

लेकिन जरा सोचो वहां जाएं कैसे यारा


Marathi funny comedy photos, marathi funny comedy videos, marathi funny comedy stories, Marathi jokes, Marathi vinod, marathi funny comedy literature, marathi funny comedy sahitya

.

Previous Joke

Wednesday, October 8, 2008

Marathi Jokes - संता इंग्लीशचा शिक्षक

Previous Joke

.

Marathi Jokes - संता इंग्लीशचा शिक्षक

सरदार संता सिंग शाळेत इंग्लीशचा शिक्षक होता. त्याचं शाळेत फार नाव झालं होतं कारण त्याचे विद्दार्थी त्याच्या विषयात फार चांगले मार्कस घेत होते.

एक दिवस संता सिंग त्याच्या वर्गात विद्यार्थ्यांना शिकवत होता.

संता सिंग -'' पोरहो म्हणा - गाढव''

सगळी मुलं एका आवाजात ओरडली ''गाढव''

संता सिंग - '' पोरहो म्हणा - गाढव, गाढवाच्या मागे गाढव''

सगळी मुलं एका आवाजात ओरडली '' गाढव, गाढवाच्या मागे गाढव''

संता सिंग - '' पोरहो म्हणा - गाढव, गाढवाच्या मागे गाढव, गाढवाच्या मागे मी''

सगळी मुलं एका आवाजात ओरडली ''गाढव, गाढवाच्या मागे गाढव, गाढवाच्या मागे मी''''

संता सिंग - '' पोरहो म्हणा - गाढव, गाढवाच्या मागे गाढव, गाढवाच्या मागे मी आणि माझ्या मागे सगळा देश''

सगळी मुलं एका आवाजात ओरडली '' गाढव, गाढवाच्या मागे गाढव, गाढवाच्या मागे मी आणि माझ्या मागे सगळा देश''

आतापर्यंत वर्गाच्या बाहेरुन पाहणारा इन्स्पेक्शन करणारा अधिकारी रागाने लाल लाल झाला होता. तो रागाने पाय आपटत मुख्याध्यापकाकडे गेला आणि म्हणाला, '' तो संता सिंग वर्गात काय शिकवतो आहे? ... जरा बघा... त्याने वर्गात इंग्लीश शिकवायला पाहिजे ... अन तो - गाढव, गाढवाच्या मागे गाढव, गाढवाच्या मागे मी आणि माझ्या मागे सगळा देश, असं काय विचित्र शिकवीत आहे.''

मुख्याध्यापकही चाटच पडला.

संता सिंग एक नावाजलेला इंग्लीश शिक्षक असं कसं करु शकतो?...

मुख्याध्यापकाने ताबडतोब संता सिंगला बोलवून घेतले.

'' संता सिंगजी तुम्ही वर्गात - गाढव, गाढवाच्या मागे गाढव, गाढवाच्या मागे मी आणि माझ्या मागे सगळा देश, - हे काय वायफळ शिकवीत आहात''

'' हो बरोबर आहे ... त्यात काय वायफळ आहे? ... मी तर फक्त ASSASSINATION चं स्पेलींग शिकवीत होतो.

ASS ASS I Nation


Marathi jokes, Marathi vinod, Marathi latife, Marathi chutkule, Marathi fun, Marathi funny kisse, Marathi comedy, Marathi hasya, Marathi laughter, Marathi laughter challenge, Marathi gamti jamti

.

Previous Joke

Monday, October 6, 2008

Friday, October 3, 2008

Marathi Jokes - संता डॉक्टरकडे

Previous Joke

.

Marathi Jokes - संता डॉक्टरकडे

एकदा संता डॉक्टरकडे जातो.

संता - '' डॉक्टर माझ्या अंगाला कुठेही बोट लावलं तर खुप दुखतं''

डॉक्टर - '' म्हणजे''

'' हे बघा ... मी माझ्या टोंगळ्याला बोट लावलं... ओ... बापरे किती दुखतं'' संता टोंगळ्याला बोट लावत म्हणाला वेदनेने विव्हळत म्हणाला.

'' आता हे बघा... मी माझ्या कपाळाला बोट लावलं... बापरे किती दुखतं...'' बंता आपल्या कपाळाला बोट लावत वेदनेने विव्हळत म्हणाला.

'' असं कुठेही बोट लावलं तर खुप दुखतं... काय झालं काही कळत नाही'' संता म्हणाला.

'' आलं आहे माझ्या लक्षात... तुझा प्राब्लेम आला आहे माझ्या लक्षात... '' डॉक्टर म्हणाले.

'' डॉक्टर काय झालं आहे मला ?'' संताने विचारले.

'' काही नाही तुझ्या बोटाचं हाड फ्रॅक्चर झालं आहे'' डॉक्टर म्हणाले.


Marathi jokes, Marathi comedy, Marathi gags, Marathi vinod, Marathi chutkule, Marathi songs, Marathi cinema, Marathi hasya, Marathi comedy express, Marathi laugh, Marathi varta, Marathi news

.

Previous Joke

Wednesday, October 1, 2008

Marathi Jokes - संता बंता एटीएमवर

Previous Joke

.

Marathi Jokes - संता बंता एटीएमवर

संता बंताला घेवून एटीएम वर पैसे काढायला गेला. संताने कार्ड मशीमधे टाकले, पिन नंबर एंटर केला, आणि पैसे काढले. हे सगळं करतांना बंता संताच्या मागेच उभा होता. एटीएम मधून बाहेर आल्यानंतर

बंता म्हणाला, '' मला तुझं पिन नंबर माहित झाला आहे... ही .. ही.. ही''

'' हो कां ... मग सांग बरं माझा पिन नंबर काय आहे?'' संताने विचारले.

बंता म्हणाला, '' चार वेळा स्टार !''


Marathi jokes, Marathi comedy, Marathi vinod, Marathi comedy literature, Marathi vinodi literature, Marathi fun, Marathi masti, Marathi maja, Marathi poems, Marathi kavita, Marathi sher shayari

.

Previous Joke

Monday, September 29, 2008

Marathi comedy videos

Previous Joke

.

Marathi comedy videos


Marathi comedy, marathi jokes, marathi fun, marathi vinod, marathi photos, marathi videos, marathi gags, marathi chutkule, marathi shayari, marathi latife, marathi sher

.

Previous Joke

Friday, September 26, 2008

Marathi Jokes - घरमालकाचे कान

Previous Joke

.

Marathi Jokes - घरमालकाचे कान


एका दरोडेखोराने एका घरात डाका टाकला. घरातले सगळे पैसे दागिने एकाजागी जमा केले आणि घरमालकासमोर सुरा काढत म्हणाला.

'' चल सांग अजुन कुठे आहे तुझ्या घरात माल नाहीतर या सुऱ्याने तुझे कानच कापतो''

घरमालक म्हणाला , '' साहेब रहम करा पण माझे कान कापू नका... नाहितर मी आंधळा होईन ''

'' आंधळा?'' दरोडेखोर आश्चर्याने म्हणाला, '' कान कापल्यावर जास्तीत जास्त बहिरा होशील... आंधळा कसा काय होशील?''

'' साहेब.... कान कापल्यावर मी माझा चष्मा कसा लावू?'' घरमालक म्हणाला.


Marathi jokes, Marathi fun, Marathi comedy, Marathi latife, Marathi chutkule, Marathi literature, Marathi sahitya, Marathi vinod, Marathi divali aanka, Marathi dipavali aanka, Marathi laxmi

.

Previous Joke

Wednesday, September 24, 2008

Marathi Jokes - मुलींचं कॉलेज

Previous Joke

.

Marathi Jokes - मुलींचं कॉलेज

संता एका उंच झाडावर लटकून एका फांदीला एका हाताने धरुन मस्त आनंदाने झोके घेत ओरडत होता.

बंता झाडाच्या खाली होता, त्याने उत्सुकतेने विचारले,

'' काय झालं संता?''

'' अरे इथून मुलींचं इंजिनियरींग कॉलेज दिसत आहे... बघ... पोरी कश्या मस्त टेनिस खेळत आहेत''

'' एक काम कर'' बंता म्हणाला.

'' काय?''

'' तु दुसरा हातही सोडून दे'' बंताने सुचवले.

'' का?'' संताने विचारले.

'' तुला मुलींचे मेडीकल कॉलेजही दिसेल'' बंता म्हणाला.


Marathi jokes, Marathi comedy, Marathi gags, Marathi vinod, Marathi hasya kavita, Marathi comedy literature, Marathi TV, Marathi chutkule, Marathi latife, Marathi charolya, Marathi comedy photos video

.

Previous Joke

Friday, September 19, 2008

Marathi comedy - Office stress video

Previous Joke

.Marathi jokes, Marathi comedy, Marathi gags, Marathi entertainment, Marathi blog, Marathi comedy blog, Marathi web site, Marathi comedy portal, Marathi mati

.

Previous Joke

Wednesday, September 17, 2008

Marathi Jokes - विमानात सरदार

Previous Joke

.

एकदा एका सरदाराला पहिल्यांदाच विमानात बसण्याची संधी मिळाली. तो आधी कधी विमानात बसला नव्हता त्यामुळे खुप उत्साहात होता. जसा तो बोईंग 747 मध्ये चढला तो उत्साहाने उड्या मारत, आणि एका सिटवरुन दुसऱ्या सिटकडे धावत ओरडायला लागला, "BOEING! BOEING!! BOEING!!! BO....."

त्याला जणू आपण कुठे आहोत आणि काय करीत आहोत याचा विसरच पडला होता. कॉकपीटमध्ये बसलेला पायलटही त्याच्या या ओरडण्याने त्रासून गेला होता. शेवटी चिडून तो पायलट कॉकपीटमधून बाहेर आला आणि त्या सरदाराला जोरात रागावला, "BE SILENT!"

विमानात सर्वत्र स्मशानवत शांतता पसरली. विमानात बसलेले सगळे प्रवासी रागावलेल्या पायलटकडे आणि त्या सरदाराकडे पाहायला लागले. त्या सरदाराने दोन क्षण त्या पायलटकडे पाहाले, काहीतरी विचार केल्यासारखे केले आणि तो पुन्हा ओरडायला लागला, "OEING! OEING! OEING! OE...."


Marathi jokes, Marathi vinod, Marathi comedy, Marathi laughter, Marathi hasya, Marathi katha, Marathi gosti, Marathi charolya, Marathi shayari, Marathi sher, Marathi kavya, Marathi kavita

.

Previous Joke

Friday, September 12, 2008

Marathi Jokes - पिलेले सरदार

Previous Joke

.

एकदा संता आणि बंता दारु पिऊन टून्न होवून रस्त्यावर फिरत होते. तेवढ्यात संताला रस्त्याच्या कडेला एक आरसा सापडला. संताने आरश्यात पाहत म्हटले, '' साला हा कुणाचा फोटो आहे? ... याला कुठेतरी पाहालेलं वाटते''

'' बघू दे'' बंताने संताजवळून आरसा घेत म्हटले.

'' गधड्या एवढंही समजत नाही ... हा माझा फोटो आहे'' बंता म्हणाला.


Marathi jokes, Marathi vinod, Marathi comedy, Marathi chutkule, Marathi vinodi sahitya, Marathi comedy literature, Marathi funny photos, Marathi funny videos, Marathi videos, Marathi entertainment,

.

Previous Joke

Wednesday, September 10, 2008

Marathi Jokes - तिन सरदार ?

Previous Joke

.

संता, बंता आणि जंता तिन सरदारजी एका बेटावर अडकतात. ते तिघेही मनापासून देवाची प्रार्थना करतात आणि देव त्यांच्यासमोर प्रगट होतो. देव त्यांना वर मागायला सांगतो.

देव जेव्हा संताला वर मागायला सांगतो तेव्हा संता म्हणतो, ''देवा मला बुद्धीमान बनव''

'' तथास्तू'' देव म्हणतो.

संता पोहत पोहत जावून बेटावरुन नदीच्या काठावर पोहोचतो.

आता दुसरा सरदार बंता वर मागतो, '' देवा मला संतापेक्षा बुध्दीमान बनव''

'' तथास्तू'' देव म्हणतो.

बंता एक बोट बनवून बेटावरुन बोटीत बसून नदीच्या काठावर जातो.

आता तिसरा सरदार जंता वर मागतो, '' देवा मला संता आणि बंतापेक्षाही बुध्दीमान बनव''

'' तथास्तू'' देव म्हणतो.

जंता पुलावरुन चालत नदीच्या काठावर पोहोचतो.

Marathi jokes, Marathi comedy, Marathi joke express, Marathi comedy express, marathi vinod, Marathi chutkule, Marathi poems, Marathi charolya, vinodi sahitya, comedy sahitya, Marathi comedy literature

.

Previous Joke

Monday, September 8, 2008

Marathi Jokes - बार केव्हा उघडतो?

Previous Joke

.

सकाळी 3 वाजता हॉटेलच्या क्लार्कला एका पिलेल्या ग्राहकाचा हॉटेलमधूनच इंटरकॉमवर फोन आला,

'' बार केव्हा उघडतो?'' त्याने विचारले.

'' दूपारी'' क्लार्कने उत्तर दिले.

जवळ जवळ एका तासाने पुन्हा त्याच ग्राहकाने अजुन पिल्यासारख्या आवाजात क्लार्कला फोनवर विचारले,

'' बार किती वाजता उघडेल?''

'' मी आधी सांगितल्याप्रमाणे ... दूपारी '' क्लार्कने उत्तर दिले.

पुन्हा एका तासाने त्याच ग्राहकाने आता जरा जास्तच पिलेल्या आवाजात क्लार्कला फोनवर विचारले,

'' बार किती वाजता उघडेल?''

क्लार्कने उत्तर दिले,

''सर... बार बरोबर दुपारी 1 वाजता उघडतो. पण तुम्ही जर बारमध्ये जाण्यासाठी एवढंही थांबू शकत नसाल तर मी रुम सर्विसद्वारे तुम्हाला काही मद्य लागल्यास पाठवू शकतो...'' क्लार्क म्हणाला.

'' मी बारमध्ये जाण्यासाठी नाही... बारमधून बाहेर येण्यासाठी विचारतोय'' तो पिलेला ग्राहक म्हणाला.


Marathi jokes, marathi comedy, marathi gags, marathi fun, marathi funny stories, marathi vinod, marathi laughs, marathi laughter, marathi comedy literature, marathi comedy stories, marathi ent

.

Previous Joke

Friday, September 5, 2008

Marathi comedy video - Rajnikant

Previous Joke

.

Marathi comedy video - Rajnikant
Marathi comedy video, Marathi comedy video clip, Marathi jokes video, tamil comedy, Marathi jokes, Marathi joks, Marathi gags

.

Previous Joke

Monday, September 1, 2008

Marathi Jokes - अकलेच्या गोळ्या

Previous Joke

.

एक दारुडा बारमध्ये आपल्या हातातल्या करड्या रंगाच्या तिन गोळ्यांडे एकटक पाहत बसला होता. तेवढ्यात तिथे संतासिंग आला. संताने त्या दारुड्याला विचारले, '' या कशाच्या गोळ्या आहेत?''

दारुड्याने उत्तर दिले, '' अकलेच्या गोळ्या ... या गोळ्या खाल्याने माणसाची अक्कल वाढते''

'' असं आहे का? ... मग मला एक दे की'' संताने त्याच्या हातातली एक गोळी घेवून खाल्ली आणि वरुन पटकन पाणी पीले.

थोड्या वेळाने संता म्हणाला, '' मी एक गोळी खाल्ली आहे खरी .. पण मला तर काही फरक वाटत नाही आहे''

'' तुला कदाचित अजुन गोळ्या घ्याव्या लागतील... तेव्हा कुठे फरक पडेल'' दारुडा म्हणाला.

म्हणून संताने अजून एक गोळी घेवून वरुन पाणी पिवून गिळली.

थोड्या वेळाने संताने त्या दारुड्याच्या हातातली तिसरी गोळी घेतली आणि तो त्या गोळीकडे निरखून पाहू लागला. त्याने त्या गोळीचा बारीक तूकडा तोडून तो हळू हळू चघळून त्याची चव बघू लागला.

अचानक त्या गोळीचा तूकडा तोंडातून थूकून टाकत संता म्हणाला, '' काबे... याची चव तर म्हशीच्या शेणासारखी लागत आहे''

तो दारुडा म्हणाला, '' बघ... आता कशी तूझी अक्कल वाढत आहे''


Marathi jokes, Marathi brain jokes, Marathi joks, Marathi Brain joks, Marathi bar jokes, Marathi bartender jokes, Marathi bar jokes, marathi drunkard jokes, Marathi drunk jokes

.

Previous Joke

Friday, August 29, 2008

Marathi Jokes - सोपा प्रश्न

Previous Joke

.

संता शेवटी शेवटच्या राऊंडला 10 लाख रुपये बक्षीसाच्या प्रश्नापर्यंत पोहोचला होता. प्रश्न विचारण्याच्या एक रात्र आधी त्याने प्रोग्रॅमच्या ऍन्कर बंताला सांगितले की त्याला तो प्रश्न भारतिय इतिहासावर विचारल्या जावा कारण इतिहास हा त्याचा आवडता विषय होता.

शेवटी ती रात्र आली जेव्हा संताला 10 लाख रुपये बक्षीसाचा प्रश्न विचारल्या जाणार होता. संता ऐटीत स्टेजवर सगळ्या स्टूडीओ आणि टीव्ही दर्शकाच्या समोर गेला. प्रोग्रॅमचा ऍन्कर बंताने त्याचे स्वागत केले. दर्शकानेही टाळ्या वाजवून संताचे स्वागत केले.

प्रोग्रॅमचा ऍन्कर बंताने माईक हातात घेवून प्रोग्रॅमची सुरवात केली -

'' तर संताजी तूम्ही तुमच्या शेवटच्या प्रश्नासाठी भारतिय इतिहास या विषयाची निवड केली ... बरोबर?''

'' हो'' संता अभिमानाने मान उंचावत म्हणाला.

'' आणि तूम्हाला माहितच आहे जर तुमचा प्रश्न बरोबर असेल तर तुम्हाला बक्षीसस्वरुप 10 लाख रुपए मिळणार आहेत... तर तुम्ही तयार आहात?''

'' हो ... तयार आहे'' संता पुन्हा अभिमानाने म्हणाला.

'' संताजी तुमचा भारतिय इतिहासावरचा हा प्रश्न दोन भागांचा आहे... जसं तुम्हाला माहित आहेच की तुम्ही कोणताही भाग आधी उत्तर देण्यास निवडू शकता... आणि नियमाप्रमाणे... प्रश्नाचा दुसरा भाग हा नेहमी सोपा असतो.. तर तुम्ही कोणता भाग आधी उत्तर देण्यास निवडणार आहात?'' बंताने विचारले.

संताने थोडा वेळ विचार केला. त्याला माहित होते की हा शेवटचा प्रश्न आहे. त्यामुळे जोखिम घेणे योग्य नव्हे.

'' मी प्रश्नाच्या सोप्या भागाचे उत्तर प्रथम देईन'' संता म्हणाला.

प्रोग्रॅमच्या ऍन्कर बंताने होकारार्थी मान हलवली.

'' तर ठिक आहे संताजी मी प्रश्नाचा दुसरा भाग प्रथम विचारीन आणि पहिला भाग नंतर विचारीन''

संताने होकारार्थी मान हलवली.

'' तर ठिक आहे हा आहे तुमचा प्रश्न - आणि कोणत्या वर्षी ती लढाई झाली?''


Marathi jokes, Marathi chutkule, Marathi gags, Marathi comedy, Marathi hasya, Marathi gamti, Marathi songs, Marathi cinema, Marathi entertainment, Marathi MP3, Marathi mobile tunes, Marathi mazi


, May marathi

.

Previous Joke

Wednesday, August 27, 2008

Marathi Comedy videos - Boxing Cat

Previous Joke

.
Marathi animal jokes, marathi animal videos, marathi funny videos, marathi cat videos, marathi cat comedy, marathi cat jokes, marathi comedy vidios, marathi video clips

.

Previous Joke

Monday, August 25, 2008

Marathi Jokes - संताची बिमारी

Previous Joke

.

डॉक्टर आपल्या एका वयस्कर पेशंटचे रुटीन चेकअप करीत होते. त्यांनी विचारले, '' संताजी ... कसं काय ... आणि सगळं व्यवस्थित सुरु आहे ना ?''

संताने उत्तर दिले, ''सगळं व्यवस्थित आहे डॉक्टर... पण तुम्हाला आता काय सांगू... थोडी विचित्रच गोष्ट आहे... रोज रात्री जेव्हा मी लघवीला उठतो... आणि बाथरुमचा दरवाजा उघडतो तेव्हा बाथरुमचा बल्ब आपोआप लागतो बघा...''

डॉक्टरला काळजी वाटायला लागली की म्हातारा वेडा तर नाही ना होत आहे. म्हणून डॉक्टरने संताच्या घरी फोन केला. तिकडून संताची सून, बंताच्या बायकोने फोन उचलला. डॉक्टरने तिला सांगतले, '' मिसेस बंता... मला तुमच्या सासऱ्यांबद्दल थोडी काळजी वाटते आहे ... त्यांच्या म्हणण्यानुसार जेव्हा ते रात्री लघविला उठतात आणि बाथरुमचा दरवाजा उघडतात, बाथरुमचा बल्ब आपोआप सुरु होतो... ''

बंताची बायको जोराने आपल्या नवऱ्याला आवाज देत ओरडली ... '' बंताजी ... इकडे या ... बघा ... तुमच्या बापाने पुन्हा फ्रिजमध्ये लघवी करनं सुरु केलेलं आहे ... ''


Marathi jokes, marathi chutkule, marathi hasya, marathi gammat, gammat jammat, marathi sher, marathi charoly, marathi kavita, marathi kavya, marathi literature, marathi padya, marathi gadya

.

Previous Joke

Friday, August 22, 2008

Marathi jokes - funny numbers

Previous Joke

.

खालील नंबर्स वाचा - काळजिपुर्वक आणि हलू वाचा कही सूटन्याची शक्यता आहे


123
4

56
7
8


9


10

11

1213

14


15
16


17

1819
20


2122


2324

252627

2829
30वैरी गुड उद्या आपण ABCD शिकुया !

.

Previous Joke

Wednesday, August 20, 2008

Marathi comedy videos

Previous Joke

.comedy mule, mule devagharchi fule, marathi kid comedy, marathi videos, marathi comedy videos, marathi gags, marathi fun, marathi funny videos, marathi comedy movies

.

Previous Joke

Monday, August 18, 2008

Wish me a best luck please!

Previous Joke

.

Indeed its great pleasure to inform you know that my movie concept "Honey" / "Madhurani" is been selected for the first round of the Movie screenplay talent hunt contest "Sankalan", conducted by Mahindra and Manhindra group and Baiscope entertainment combinely. In the first round 24 entries are selected from 174 movie concepts. subsequently in the second round it will remain to 12, in third to 6 and in the last round only 3 entries will be selected.
Just pray for me that I could make those last 3!


Thanks!


http://www.baiscopeent.com/sankalan

marathi comedy, marathi screenplay contest, marathi movie contest, marathi story contest, marathi i novel contest, marathi book contest, marathi book contest, marathi enovel contest

.

Previous Joke

Wednesday, August 13, 2008

Marathi Jokes - लॉंगफॉर्म

Previous Joke

.

एका टीव्हीवर सुरु असलेल्या कॉमेडी प्रोग्रॅममध्ये भाग घेतलेल्या एका सरदारजीला त्याच्या प्रेझेन्स ऑफ माईंडवर खुप गर्व होता. प्रोग्रॅमच्या जजने त्याचा गर्व तोडण्याचे ठरविले आणि त्याला पहीला प्रश्न विचारला, '' सरदारजी... एस. एम. एस. चा लॉंगफॉर्म काय आहे?''

सरदारजीने पटकन उत्तर दिले , '' सरदार मनमोहन सिंग''

पब्लीक हसायला लागली.

आता दुसऱ्या प्रश्नाने सरदारजीला पस्त करण्याचे ठरवून जज ने दुसरा प्रश्न विचारला, '' सरदारजी आता हे सांगा...की एम. एम. एस. चा लॉंगफॉर्म काय आहे? .""

सरदारजीने गालातल्या गालात हसत उत्तर दिले '' सोपं आहे... मिसेस मनमोहन सिंग''

.

Previous Joke

Friday, August 8, 2008

Marathi Jokes - पागलांची सुटका

Previous Joke

.

आयर्लंडमध्ये एक पागलखाना आहे. दरवर्षी ते पागलखान्यातल्या ज्यांची त्या वर्षी चांगली प्रगती आहे अशा दोघांना निवडतात आणि त्यांना दोन प्रश्न विचारतात. जर त्यांनी त्या दोन प्रश्नांची बरोबर उत्तरं दिली तर ते त्यांना सोडून देतात.

यावर्षी त्यांनी पॅटी आणि माईकला निवडले.

प्रथम डॉक्टरने पॅटीला आत ऑफीसमधे बोलावले. त्यांनी त्याला पहिला प्रश्न विचारला, '' पॅटी जर मी तुझा एक डोळा काढला तर काय होईल?''

'' तर मला एका डोळ्याने दिसणार नाही'' पॅटीने पटकन उत्तर दिले.

'' जर मी तुझे दोन्ही डोळे काढले तर काय होईल? '' डॉक्टरने दुसरा प्रश्न विचारला.

'' तर मला दोन्ही डोळ्याने दिसणार नाही'' पॅटीने उत्तर दिले.

डॉक्टरने पॅटीला सोडून दिले आणि ऑफीसच्या बाहेर पाठवून त्याला माईकला आत पाठविण्यास सांगितले.

बाहेर आल्यावर पॅटीने माईकला डॉक्टरने कोणते प्रश्न विचारले होते आणि त्याने त्याची काय उत्तरं दिली ते सर्व सविस्तर सांगितले आणि त्याला आत ऑफीसमध्ये पाठवले.

माईक ऑफिसमध्ये येताच डॉक्टरने त्याला पहिला प्रश्न विचारला, '' जर मी तुझा एक कान कापला तर काय होईल?''

'' तर मला एका डोळ्याने दिसणार नाही'' माईक पॅडीने सांगितलेले उत्तर आठवून म्हणाला.

डॉक्टरने आश्चर्याने त्याच्याकडे पाहत त्याला दुसरा प्रश्न विचारला, '' जर मी तुझे दोन्ही कान कापले तर काय होईल?''

'' तर मला दोन्ही डोळ्याने दिसणार नाही'' माईकने गालातल्या गालात हसत उत्तर दिले.

पण नंतर डॉक्टरने माईकला विचारले की कसे काय तुला दिसणार नाही ? तर माईकने उत्तर दिले, ''

जर माझा एक कान कापला तर माझी हॅट खाली येवून माझा एक डोळा झाकला जाईल आणि माझे दोन्ही कान कापले तर माझी हॅट खाली येवून माझे दोन्ही डोळे झाकले जातील''


Marathi Joks, Marathi chutkule, Marathi comedy express, Marathi hasya sabha, Marathi hasya kavi sammelan, Marathi vinod, Marathi Tv, Marathi katha, Maharastra jokes, Maharastra vinod

.

Previous Joke

Friday, August 1, 2008

Marathi Jokes - तपश्चर्या

Previous Joke

.

शंकर देव तपश्चर्येला बसले होते. तेवढ्यात तिथे माता पार्वती आली. पहाते तर शंकर देव तपश्चर्या करता करता गालातल्या गालात मंद मंद हसत होते. जेव्हा थोड्या वेळाने शंकर देव तपश्चर्येवरुन उठले पार्वतीने विचारले,

'' महादेव.. आपण तपश्चर्या करतांना गालातल्या गालात मंद मंद का हसत होतास?''

'' अगं काही नाही ... हा माझ्या गळ्यातला साप गुदगुल्या करीत होता''


Marathi jokes, Marathi statndard jokes, Marathi new jokes, Marathi comedy, Marathi vinod, Marathi vinodi sahitya, Marathi chutkule, Marathi chakatya, Marathi katta, Marathi, Marathi hasa chakatfu

.

Previous Joke

Friday, July 25, 2008

Marathi Jokes - आवेदन

Previous Joke

.

एकजण एका नोकरीचे आवेदन भरीत होता. जेव्हा त्याने आवेदनात प्रश्न वाचला, '' तुम्ही कधी अरेस्ट झाला होतात?''

त्याने उत्तर लिहिले ''नाही''

खाली दुसरा प्रश्न होता '' का?'' खरं म्हणजे हा प्रश्न त्यांच्यासाठी होता जे कधी अरेस्ट झाले होते. पण या आवेदकाने उत्तर लिहिले, '' कारण कधी त्यांचा हाती लागलोच नाही''

.

Previous Joke

Wednesday, July 23, 2008

Marathi Jokes - ऍस्प्रीन

Previous Joke

.

एक सरदारजी एका मेडीकल शॉपमध्ये गेला आणि त्याने दुकानदाराला विचारले, '' तुमच्याकडे ऍसीटीलसॅलीसायक्लीक ऍसीड आहे का?''

''म्हणजे तुम्हाला ऍस्प्रीनच पाहिजे ना? '' दुकानदाराने विचारले.

'' हो ... हो तेच ... ते काय आहेना की त्याचं नाव लक्षात ठेवणं जरा कठिनच आहे''

.

Previous Joke

Monday, July 21, 2008

Marathi Jokes - मदत करण्याचा प्रयत्न

Previous Joke

.

एक सज्जन माणूस रात्री उशीरा घरी चालला होता तेव्हा त्याला फुटपाथवर एका बिल्डीगच्या पायऱ्यापाशी एक दारुडा दिसला. तो पायऱ्या चढण्याचा प्रयत्न करीत होता पण तो एवढा पिलेला होता की तो दोन पायऱ्या चढायचा आणि खाली पडायचा. या सज्जन माणसाने त्या दारुड्याला मदत करण्याचे ठरविले. तो त्याच्याजवळ गेला.

'' तु इथे राहतोस?'' सज्जन माणसाने दारुड्याला विचारले.

'' हो''

'' मी तुला पायऱ्या चढण्यास मदत करु का?''

'' हो'' दारुडा म्हणाला.

जेव्हा त्या सज्जन माणसाने त्या दारुड्याला दुसऱ्या मजल्या पर्यंत धरुन आधार देत नेले तेव्हा त्याला विचारले,

'' हा तुझा मजला आहे का?''

'' हो '' तो दारुडा म्हणाला.

नंतर सज्जन माणसाने विचार केला की आपण या दारुड्याच्या घरी त्याच्या बायकोच्या समोर जायला नको. कारण आपल्याला याच्यासोबत पाहून तिला वाटेल की आपणच याला दारु पाजली. म्हणून त्याने पहिलं दार जे आलं त्याच्यासमोर त्या दारुड्याला उभं करुन आत ढकललं आणि तो सज्जन माणूस परत पायऱ्या उतरुन खाली आला. पण जेव्हा तो पायऱ्या उतरुन खाली आला तेव्हा खाली अजुन एक दारुड्या त्याला भेटला.

म्हणून सज्जन माणसाने त्या दारुड्याला विचारले,

'' तु इथे राहतोस?''

'' हो''

'' मी तुला पायऱ्या चढण्यास मदत करु का?''

'' हो'' दारुडा म्हणाला.

म्हणून त्या सज्जन माणसाने त्या दारुड्यालाही दुसऱ्या मजल्यावर त्याच दरवाजापर्यंत नेवून आत ढकलले, जिथे आधिच्या दारुड्याला आणून आत ढकलले होते. सज्जन माणूस पुन्हा पायऱ्या उतरुन खाली आला.

आणि काय आश्चर्य खाली त्याला अजुन एक दारुडा भेटला.

पण जेव्हा तो त्या दारुड्याला धरुन वर न्यायला लागला तेव्हा तो दारुडा जोर जोराने '' पोलिस.. पोलीस.. मदत करा..'' म्हणून ओरडला.

एक पोलीस धावतच तिथे आला.

'' काय झालं?'' पोलिसाने त्या दारुड्याला विचारले.

'' अहो बघांना हा माणूस रात्रभरपासून मला वर दुसऱ्या मजल्यावर नेतो आणि बाल्कनीच्या दारातून मला खाली ढकलून देतो आहे''


क्रमश:...

.

Previous Joke

Friday, July 18, 2008

Marathi Jokes - हुशार कुत्रा

Previous Joke

.

एकदा एका ऑफीसमध्ये एक क्लार्क पाहिजे होता. म्हणून त्यांनी ऑफीसच्या बाहेर एक बोर्ड लावला -

'' क्लार्क पाहिजे...

1. उमेदवाराला टायपींग आली पाहिजे.

2. उमेदवाराला कॉम्प्यूटरचं पुरेसं नॉलेज असलं पाहिजे.

3. आणि उमेदवाराला कमीत कमी दोन भाषा बोलता आल्या पाहिजेत.

सगळ्या उमेदवारांना सारखा अवसर दिल्या जाईल ''

थोड्या वेळाने एक कुत्रा त्या ऑफीसमध्ये आला. त्याने रिशेप्शनिस्ट जवळ जावून शेपूट हलवली आणि मग त्या नोकरीसाठी लावलेल्या बोर्डजवळ जावून पंजाने इशारा केला. त्या रिसेप्शनिस्टला त्याला काय म्हणायचे ते समजले असावे कारण तिने त्या कुत्र्याला मॅनेजरजवळ नेले. मॅनेजर जवळ जाताच तो कुत्रा मॅनेजरच्या समोरच्या खुर्चीवर पटकन उडी मारुन इंटरव्ह्यू देण्याच्या पावित्र्यात बसला.

मॅनेजर त्या कुत्र्याला म्हणाला, '' अरे बाबा मी तुला नोकरी देवू शकत नाही ... त्या बोर्डवर लिहिलं आहे की तुला टाईप करता आलं पाहिजे''

त्या कुत्र्याने ताबडतोब खुर्चीवरुन खाली उडी मारली आणि टाईपरायटर जवळ जावून एक बढीया लेटर टाईप केलं.

ते लेटर घेवून जेव्हा कुत्रा त्या मॅनेजरजवळ गेला तेव्हा मॅनेजरला तर आश्चर्याचा धक्काच बसला. पण नंतर मॅनेजर कुत्र्याला म्हणाला, '' अरे बाबा पण त्या बोर्डप्रमाणे तुला कॉम्प्यूटरचे ज्ञान असने आवश्यक आहे''

कुत्र्याने पुन्हा टूनकन खुर्चीवरुन खाली उडी मारली आणि कॉम्प्यूटर जवळ जावून वेगवेगळे सॉफ्टवेअर उघडून ते चालवू लागला. आतातर मॅनेचर चाटच पडला. मॅनेजर त्या कुत्र्याला कुरवाळत म्हणाला, '' माझ्या पुरतं लक्षात आलं आहे की खरोखरच तु दैवी देणग्या असलेला एक हुशार कुत्रा आहेस... पण तरीही हा जॉब मी तुला देवू शकत नाही''

त्या कुत्र्याने पुन्हा खुर्चीवरुन खाली उडी मारली आणि मॅनेजरचा पॅंन्ट दाताने पकडून त्याला त्या नोकरीच्या बोर्डजवळ नेले. आणि त्याने त्याच्या पंजाने ' सगळ्या उमेदवारांना सारखा अवसर दिल्या जाईल' या वाक्याकडे इशारा केला.

'' तुझं बरोबर आहे बाबा पण ह्या बोर्डनुसार तुला कमीत कमी दोन भाषा यायला पाहिजेत''

त्या कुत्र्याने शांततेने त्या मॅनेजरकडे पाहाले आणि तोंडाने आवाज काढला '' म्याऊं ''

.

Previous Joke

Wednesday, July 16, 2008

Marathi jokes - पाण्यावर चालणारा

Previous Joke

.

जुन्या काळी साधू पुरूष लोक पाण्यावर चाललेले आपण एकले असतील. पण याही युगात काही लोक पाण्यावर चालू शकतात -

.

Previous Joke

Wednesday, July 9, 2008

Marathi Jokes - एका वेड्याचं पत्र

Previous Joke

.

एक वेडा पत्र लिहित होता.

डॉक्टरांनी त्याला विचारले, '' कुणाला पत्र लिहितोस ?''

वेडा , '' मला स्वत:ला ''

डॉक्टर, '' काय लिहिलं आहे पत्रात ?''

वेडा , '' काय माहित... अजुन मला पत्र मिळालंच कुठं? ''

.

Previous Joke

Monday, July 7, 2008

Marathi Jokes नदीच्या पलिकडे

Previous Joke

.

---
संताला नदीच्या पलीकडे जायचं होतं पण कसं जावं त्याला काही कळत नव्हतं. तेवढ्यात त्याला नदीच्या पलिकडे बंता दिसला. संताने बंताला जोरात ओरडून विचारले, '' ए बंता... मी नदीच्या पलिकडे कसा येवू?''

बंताने नदीच्या आजुबाजुला चौफेर आपली नजर फिरवली आणि म्हणाला, ''अबे तु तर पलिकडेच आहेस ''

.

Previous Joke

Friday, July 4, 2008

Marathi Jokes यमाच्या दरबारात

Previous Joke

.

तिन जण स्वर्गात जाण्याच्या रांगेत उभे होते. यमाने त्यांना थांबवित म्हटले, '' स्वर्ग जवळपास फुल झालेला आहे त्यामुळे तुम्हापैकी ज्या कुणाचा मृत्यू अत्यंत भयानक तऱ्हेने झाला आहे अशालाच मी आत सोडणार आहे ... तर तुम्ही तुमची कहानी सांगा... आणि त्यावरुन मी ठरविन तुम्हाला आत सोडायचे आहे की नाही ''

पहिला माणूस आपली कहानी सांगू लागला,

'' एवढ्यात मला माझ्या बायकोवर संशय होताच... की तीचं कुठंतरी दुसरीकडे लफडं चालू असावं... म्हणून आज मी लवकर घरी आलो होतो की जेणेकरुन तिला रेड हॅन्डेड पकडावं... जेव्हा मी माझ्या 25 व्या मजल्यावर असलेल्या अपार्टमेंटमध्ये गेलो... घरात काहीतरी मला खटकलं... पण घरात सर्वत्र शोध घेतला तरी कुणी सापडलं नाही... शेवटी मी बाल्कनीत गेलो आणि तिथे मला तो माणूस सापडला होता तो बाल्कनीत रेलींगला लोंबकळत होता... 25 मजले जमिनीपासून वर!... त्याला पाहताच माझा दिमाग सटकला आणि मी त्याला मारायला लागलो...हाताने पायाने सर्व प्रकाराने मी त्याला मारायला लागलो पण तो साला खाली पडतच नव्हता... शेवटी मी घरात परत आलो, एक हातोडा आणला आणि त्याच्या बोटांवर मारायला लागलो... तो काही जास्त वेळ ते सहन करु शकला नाही आणि तो खाली पडला... पण 25 व्या मजल्यावरुन पडूनही खाली तो एका झुडपात पडला आणि वाचला... माझं डोकं अजुनच सटकलं... मी किचनमध्ये गेलो आणि फ्रिज उचलून वरुन त्या माणसाच्या अंगावर टाकला... तो फ्रिज बरोबर त्याच्या अंगावर पडून तो जागच्या जागीच मेला.. पण तोपर्यंत माझा राग आणि ताण एवढा जास्त झाला होता की मीही हार्टअटॅक येवून बाल्कनीवर तिथल्या तिथेच मेलो..''

'' अरेरे ... तुझ्यासाठी आजचा दिवस फारच वाईट ठरला ... नाही?'' यम त्या माणसाला म्हणाला आणि त्याने त्याला आत घेतले.

रांगेतला दुसरा माणूस पुढे येताच यमाने त्यालाही तेच स्वर्ग जवळपास भरल्याचे सांगितले आणि त्याला त्याची कहानी सांगायला सांगितली.

दुसरा माणूस त्याची कहानी सांगायला लागला -

'' आजचा दिवस माझ्यासाठी फारच चमत्कारीक होता... काय झालं मी 26व्या फ्लोअरवर माझ्या अपार्टमेंटमधे राहतो आणि रोज सकाळी मी माझ्या बाल्कनीत व्यायाम करीत असतो... पण आज काय झालं... मी व्यायाम करतांना घसरलो असेन किंवा तसंच काहीतरी ... कारण मी माझ्या बाल्कनीच्या काठावरुन खाली पडलो ... पण माझं नशिब चांगलं माझ्या खालच्या फ्लोअरच्या बाल्कनीचं रेलींग माझ्या हाताला लागलं... मला माहित होतं की मी असा जास्तवेळ लटकत राहू शकणार नाही... तेवढ्यात अचानक हा माणूस बाल्कनीत आला... मला वाटलं की चला आता हा आपल्याला वाचवणार .. पण तो साला मला लाथा बुक्याने मारायला लागला.. मी आटोकाट प्रयत्न करुन रेलींगला धरुन लटकत होतो पण तेवढ्यात हा साला आत गेला आणि हातोडा घेवून येवून माझ्या बोटांवर हातोड्याने मारायला लागला... शेवटी माझे हात सुटले आणि मी म्हटलं जावूद्या आपण काही आज वाचत नाही ... पण पुन्हा मी लकी ठरलो आणि खाली एका झुडपात पडलो... घाबरलो होतो पण मला विषेश लागलं नव्हतं... जेव्हा मी विचार करीत होतो की आपण ठिक आहोत...तेवढ्यात एक रेफ्रिजरेटर वरुन खाली माझ्या अंगावर पडलं ... आणि मी इथे पोहोचलो''

.

Previous Joke

Wednesday, July 2, 2008

Marathi Jokes - हिप्नोटीझम

Previous Joke

.

एका मोठ्या हॉलमध्ये हिप्नोटीझमचा प्रयोग चालला होता. प्रयोग बघण्यास आणि अनुभवण्यास लोकांनी हॉलमध्ये एकच गर्दी केली होती. हिप्नोटीस्टने स्टेजवर उभं राहून आता हिप्नोटीजमच्या प्रयोगास सुरवात केली. त्याने खिशातून एक चेन असलेलं घड्याळ काढलं आणि ते घड्याळ पेंडूलमप्रमाणे हलवित लोकांना म्हटलं, '' आता तुम्ही या घड्याळीकडे पहा''

जसं घड्याळ उजवीकडे - डावीकडे हलू लागलं त्या घड्याळीकडे पाहतांना लोकांची बुबुळं सुध्दा तशी उजवीकडे - डावीकडे हलू लागली. आणि थोड्याच वेळात लोकांना तंद्री लागुन लोक हिप्नोटाईझ झाले. आता हिप्नोटीस्ट जसा आदेश देत असे तसे लोक वागू लागले. त्याने 'नाचा' म्हटलं की लोक नाचू लागत. 'तुमच्या हातात सफरचंद आहे आणि ते तूम्ही खात आहे' म्हटलं की लोक त्यांच्या हातातलं काल्पनीक सफरचंद खाऊ लागत.

हे सगळे आदेश देता देता गडबडीत त्या हिप्नोटीस्ट च्या हातातून ते घड्याळ खाली पडून फुटलं आणि त्याच्या तोंडून निघालं, '' शिट''

तो हॉल पुर्णपणे साफ करण्यासाठी पुढचे पाच दिवस लागले.

.

Previous Joke

Monday, June 30, 2008

Marathi Jokes - नाईट वॉचमन

Previous Joke

.

---

जाहिरातीमुळे काही समस्या फार लवकर सोडविल्या जावू शकतात... एका सरदारजीने कुठेतरी वाचले आणि पेपरमध्ये नाईट वॉचमनसाठी जाहिरात दिली... त्याच रात्री त्याच्या घरी चोरी झाली.

.

Previous Joke

Wednesday, June 18, 2008

Dancing Baby - Baby Cha-Cha

Previous Joke

.The Dancing Baby, also known as "Baby Cha-Cha", refers to a 3D character and 3D-rendered animation of a baby dancing for several seconds. The video, one of the earliest examples of an Internet phenomenon, became popular in 19961997 after being distributed widely over the Internet. The dancing baby originated as a collection of experimental testing data and files, ultimately released in Fall/1996 as a product sample source file with the ground-breaking 3D character animation software product "Character Studio" that is used with 3D Studio Max (both products from Autodesk). The original sample source file was produced and prepared by the original Character Studio development team (Michael Girard, Susan Amkraut, John Chadwick, Paul Bloemink, John Hutchinson, Adam Felt) of Unreal Pictures and Kinetix (Autodesk). Part of the original Dancing Baby data consists of animation keyframes that were manually and automatically generated in the "Biped" portion of the Character Studio toolset. Contrary to popular misconceptions, the original Dancing Baby animation data (keyframes) were not created using motion capture at all.
Subsequent to its release, animators in the commercial sector have used or modified the Dancing Baby source file using the Character Studio product to produce different versions of rendered visualizations for use in media. This helped develop the Dancing Baby animation into a meme or media and internet phenomenon. The dancing baby video and its variations have appeared in a broad array of mainstream media, including television dramas (e.g. "Ally McBeal"), commercial advertisements, and music videos such as Blue Swede's cover of the song "Hooked on a Feeling (Ooga Chaka)." More stylized versions and parodies were created shortly thereafter, including a 'drunken baby', a 'rasta baby', 'samurai baby', and others.

.

Previous Joke

Monday, June 16, 2008

Comedy funny cartoon - Hair Styles

Previous Joke

.

Watch the funny cartoon created using flash and subsequently converted to .avi format.

.

Previous Joke

Friday, June 13, 2008

Marathi Jokes - सरदार पाहूणा

Previous Joke

.

एक सरदार पाहूणा म्हणून अमेरिकेला आपल्या मित्राकडे गेला. मित्राने बाहेर कामावर जातांना सरदारजीला , '' समोरचं दार आतून बंद करुन घे, बाहेर जातांना दाराला कुलूप लावून जा, काही प्रॉब्लेम असल्यास 911 ला फोन कर '' वैगेरे वैगेरे सगळ्या सुचना दिल्या. कारण त्या भागात खुप चोऱ्या व्हायच्या.

सरदारजीचा मित्र संध्याकाळी कामावरुन घरी आला, पाहतो तर जे व्हायला नको होतं तेच झालं होतं. घरात चोरी झाली होती. सरदारजीचा मित्र सरदारजीवर जाम भडकला -

'' तुला सांगितलं होतं ना मी बाहेर जातांना कुलूप लावून जा म्हणून''

'' मी बाहेर गेलोच नाही'' सरदारजी म्हणाला.

'' तुला सांगितलं होतं ना मी की दार आतून बंद करुन घे म्हणून"

'' हो मी दार आतून बंद केलं होतं.. पण चोर खिडकीतून आत आले''

'' म्हणजे तुला चोर आल्याचं माहित होतं?''

'' हो मी या खोलीत बसून त्यांची त्या खोलीत चाललेली सगळी खुडबुड ऎकत होतो''

'' मग तु त्यांना का नाही रोखलं'' त्याच्या मित्राने विचारले.

'' कारण ते चार होते आणि मी एकटा... आणि त्यांच्याजवळ बंदूका होत्या''

'' मी तुला सांगितलं होतं ना की काही गडबड झाल्यास 911 ला फोन कर म्हणून... फोन तर तुझ्या खोलीतच होता''

'' मी प्रयत्न केला ना ... तुझ्या फोनवर मला 9 नंबरचं बटण सापडलं पण 11 नंबरचं बटन किती शोधलं तरी सापडलंच नाही'' सरदारजी म्हणाला.

.

Previous Joke

Wednesday, June 11, 2008

Marathi Jokes - गुन्हेगाराचा शोध

Previous Joke

.

एक सरदार आपल्या घरासमोर आपल्या कंपाऊंडमध्ये झाडांना पाणी देत होता. तेवढ्यात तिथे बाईकवर एक पोलीस आला. सरदारजीच्या घरासमोर गाडीवरुन उतरला. सरदारजीच्या घरापासून 40-50 फुट पळतच समोर गेला आणि थोड्या वेळाने सरदारजीच्या घरासमोर परत आला. नंतर तो दुसऱ्या बाजुला 30-40 फुट पळत गेला आणी थोड्या वेळाने पुन्हा परत आला. झाडांना पाणी देणारा सरदारजी हे सगळं पाहतच होता. सरदारजीच्या लक्षात आलेकी कदाचित पोलीस कुण्या गुन्हेगाराला शोधत असावा.

''काय साहेब ... कुणाला शोधताय?'' सरदारजीने विचारले.

पोलिस सरदारजीजवळ गेला. त्याने खिशातून एक फोटो काढला आणि सरदारजीला दाखवित म्हणाला,

'' हा एका अट्टल गुन्हेगाराचा फोटो आहे... मी त्यालाच शोधत आहे... तुम्ही याला एवढ्यात इथून जातांना बघितले तर नाही? '' पोलिसाने विचारले.

सरदारजीने फोटो हातात घेतला आणि निरखुन त्या फोटोकडे पाहाले. फोटो पोलिसाला परत करीत सरदारजी म्हणाला, '' नाही ... मी नाही बघितलं ''

पोलिस फोटो परत घेवून तिथून जावू लागला. थोड्या अंतरावर गेल्यावर सरदारजीने आवाज दिला, '' साहेब एक मिनिट''

पोलिस वळून पुन्हा सरदारजीजवळ आला.

'' जरा तो फोटो तर दाखवा ''

पोलिसाने पुन्हा तो फोटो सरदारजीकडे दिला.

सरदारजीने थोडा वेळ त्या फोटोकडे पुन्हा निरखून बघितले आणि म्हटले,

'' मला एक गोष्ट कळत नाही ... जर हा एवढा अट्टल गुन्हेगार होता तर त्याचा फोटो काढला तेव्हाच त्याला का पकडलं नाही ?''

.

Previous Joke

Monday, June 9, 2008

Marathi Charolya - आंबा खातांना ...

Previous Joke

.

--->

आंबा खातांना
लिहित होतो चारोळी
ठसका लागला आणि
घशात अड़कली आठोळी

.

Previous Joke

Friday, June 6, 2008

Marathi joks - सरदारजीची डायरी

Previous Joke

.

बुधवार - एका शुजच्या दुकानदाराला मुर्ख बनविले. एका जोड्याच्या किमतीत दोन जोडे खरेदी केले. ( त्याने एकाच जोड्यावर किंमत लिहिली होती. दुसऱ्या जोड्यावर बहुधा तो किंमत लिहिण्याचे विसरला असावा )

गुरवार - औषधीच्या दुकानातून मालकाने कामावरुन काढून टाकले. त्याने बॉटल्सचे लेबल्स प्रिंट करण्यासाठी सांगितले होते. पण काय करणार बॉटल प्रिंटरमधे जात नव्हती.

शुक्रवार - रात्री खुप हसलो, पांडेजीने बुधवारी सांगितलेला विनोद फार चांगला होता.

शनिवार - पाऊस आला आणि संध्याकाळी पावसात झाडांना पाणी द्यायचं काम पडलं.

रविवार - वॉटर स्कीईंगसाठी घराच्या बाहेर पडलो. सगळं गाव पालथं घातलं पण उतार असलेला एकही तलाव सापडला नाही

.

Previous Joke

Wednesday, June 4, 2008

Marathi Jokes कस्टमची चोरी

Previous Joke

.

एका सुंदर युवतीने प्लेनमध्ये प्रवास करतांना तिच्या शेजारी बसलेल्या स्वामीजीला विचारले,

'' स्वामीजी तुम्ही मला एक मदत कराल का ?''

'' जरुर... तुम्ही सांगा तर मी आपली काय मदत करु शकतो ?''

'' मी एक किमती इलेक्ट्रॉनीक हेअर ड्रायर विकत घेतलेला आहे... पण तो कस्टम लिमीटच्या वर जातो आहे... आणि मला काळजी वाटते की कस्टमवाले त्याला नक्कीच जब्त करणार ... तुम्ही त्या हेअर ड्रायरला आपल्या चोंग्यात लपवून नेवू शकता का?'' युवतीने विचारले.

'' मला तुम्हाला मदत करण्यात नक्कीच आनंद होईल... पण मी आधीच सांगुन ठेवतो की मी खोटं बोलणार नाही '' स्वामीजीने म्हटले.

'' स्वामीजी तुमच्या भोळ्या चेहऱ्यामुळे तुमच्यावर कुणीच शंका घेवू शकणार नाही... त्यामुळे खोटं बोलण्याचा प्रश्नच कुठे उदभवतो. '' युवतीने म्हटले.

''ठिक आहे... जसी तुमची इच्छा. '' स्वामीजी तयार झाले.

जेव्हा प्लेन लॅंड झालं आणि सगळेजण कस्टममधून जावू लागले तेव्हा त्या युवतीने स्वामीजीला आपल्या आधी समोर जावू दिलं.

कस्टम ऑफीसरने प्रत्येक प्रवाशाला विचारतात तसं स्वामीजीला विचारलं,

'' स्वामीजी तुम्ही गैरकानुनी काही लपवून तर नेत नाही ना ?''

'' माझ्या डोक्यापासून कमरेपर्यंत मी गैरकानुनी काहीही लपविलेलं नाही आहे. '' स्वामीजीने म्हटले.

ऑफीसरला हे स्वामीजीचे उत्तर जरा विचित्रच वाटलं. म्हणून त्याने विचारले, '' आणि कमरेच्या खाली जमिनीपर्यंत आपण गैरकानुनी काही लपविलेलं तर नाही?''

'' हो एक छोटीसी सुंदर गोष्ट लपविलेली आहे... जिचा वापर स्त्रीया करतात... पण माझ्याजवळ जे आहे त्याचा वापर अजुनपर्यंत झालेला नाही आहे... '' स्वामीजींनी म्हटले.

ऑफीसर जोरात खळखळून हसायला लागला आणि म्हणाला, '' ठिक आहे स्वामीजी तुम्ही जावू शकता ... नेक्ट!''

.

Previous Joke

Monday, June 2, 2008

Marathi Jokes वाचण्याची परिक्षा.

Previous Joke

.

1. ही तर एक मांजर आहे.

2. ही तर सरदार मांजर आहे. .

3. ही तर पाच मांजर आहे.

4. ही तर मिनीट मांजर आहे.

5. ही तर पर्यंत मांजर आहे.

5. ही तर कसा मांजर आहे.

6. ही तर व्यस्त मांजर आहे.

7. ही तर राहाला मांजर आहे.


आता प्रत्येक ओळ वाचा.

आता तिसऱ्या शब्दावर जावून वरुन खालपर्यंत प्रत्येक ओळीतला तिसरा शब्द वाचा.

.

Previous Joke

Friday, May 30, 2008

Marathi Jokes म्हातारा माणूस आणि पोपट

Previous Joke

.

एक म्हातारा माणूस एका मॉलमध्ये बेंचवर बसला होता. तेवढ्यात तिथे एक युवक येवून बसला. त्या युवकाचे केस कुठे पिवळे, कुठे हिरवे, कुठ गुलाबी तर कुठे जांभळे असे जागोजागी रंगविलेले होते. त्याच्या डोळ्याभोवती काळा रंगही लावला होता. तो म्हातारा त्या युवकाकडे एकटक पाहत होता. त्या म्हाताऱ्याला आपल्याकडे असे एकटक बघतांना पाहून तो युवक त्याला उद्दामपणे म्हणाला, '' हे म्हाताऱ्या ... असा काय पाहतोस?... तु तुझ्या जवानीत कधी अशी मस्ती केली नाही का?''

त्या म्हाताऱ्याने उत्तर दिले, '' हो केली होती ना... जेव्हा मी जवान होतो तेव्हा एकदा मी खुप पिलो होतो... तश्या पिलेल्या अवस्थेत मला एक पोपट भेटला... त्याला बघताच मी त्याच्या प्रेमात पडलो, आणि पुढेही बरच काही झालं...... मी विचार करीत होतो की तु त्या पोपटाचा आणि माझा मुलगा तर नाहीस ''

.

Previous Joke

Wednesday, May 28, 2008

Marathi Jokes नोटीस

Previous Joke

.

--->

एका कॉलेजात नोटीस लागली होती. लिहिलं होतं,

'' लेडीज रुमच्या सुधारणेसाठी प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत'' एका बदमाश पोराने नोटीस च्या खाली लिहिले,

'' मुलांना लेडीज रुममध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात यावी''

.

Previous Joke

Monday, May 26, 2008

Marathi Jokes संता आणि बंता

Previous Joke

.

संता - अरे माहीत आहे मी लहानपणी दहाव्या मजल्यावरुन खाली पडलो होतो.

बंता - मग? ... मग काय झालं साल्या वाचला की मेला?

संता - आता आठवत नाही यार ... खुप जुनी गोष्ट आहे.

.

Previous Joke

Thursday, May 22, 2008

Marathi Jokes पगारी नोकर

Previous Joke

.

पगारी नोकराच्या महिनाभरातील वेगवेगळ्या अवस्था

तारीख 1 ते तारीख 10 - गरम

तारीख 11 ते तारीख 20 - नरम

तारीख 21 ते तारीख 30 - बेशरम

पगारी नोकराच्या बायकोच्या महिनाभरातील वेगवेगळ्या अवस्था

तारीख 1 ते तारीख 10 - चंद्रमुखी

तारीख 11 ते तारीख 20 - सुर्यमुखी

तारीख 21 ते तारीख 30 - ज्वालामुखी

.

Previous Joke

Tuesday, May 20, 2008

Marathi jokes ऑक्सफोर्ड

Previous Joke

.

एकदा एका सरदारजीचा इंटरव्हू होता. इंटरव्हू घेणाऱ्याने सरदारजीला प्रश्न विचारला

इंटरव्हूअर - सरदारजी हे फोर्ड काय आहे?

सरदारजी - फोर्ड ही गाडी आहे.

इंटरव्हूअर - बरं सरदारजी हे ऑक्सफोर्ड काय आहे?

सरदारजी - ऑक्स म्हणजे बैल आणि फोर्ड म्हणजे गाडी. म्हणजे ऑक्सफोर्डचा अर्थ होतो बैलगाडी.

.

Previous Joke

Friday, May 16, 2008

Marathi comedy photos - दोन तोंडाचा कुत्रा

Previous Joke

.

टोमी म्हणतो ----> आता कोणत्या तोंडाने सांगू की मला दोन तोंडं आहेत


- Sponsored by - 
   Ejokx.com

.

Previous Joke

Wednesday, May 14, 2008

Marathi jokes - सरदारजीला कन्फ्यूज कसे कराल?

Previous Joke

.

--->
प्रश्न - सरदारजीला कन्फ्यूज कसे कराल?

उत्तर - ....

....

उत्तर - सोप्प आहे ... त्याला एका गोल खोलीत घेवून जा आणि एका कोपऱ्यात बसायला सांगा.

.

Previous Joke

Monday, May 12, 2008

Marathi jokes - देव कुठं आहे ? (marathi chutkule vinod comedy)

Previous Joke

.

दोन भाऊ एक आठ वर्षाचा आणि दुसरा दहा वर्षाचा, खुपच खोडकर होते. त्या इलाक्यात काहीही गडबड झाली तरी नेहमी शेवटी त्यात त्यांचाच हात असल्याचं उघडकीस यायचं.

त्यांने पालक सगळे प्रयत्न करुन थकले पण त्यांच्या खोड्या काही कमी व्हायच्या नाहीत. एक दिवस त्यांच्या पालकांनी त्यांच्या इलाक्यात एक साधू आल्याचं ऐकलं. आणि तो अश्या मुलांना दुरुस्त करु शकतो हेही ऐकलं. म्हणून त्या मुलांच्या पालकाने त्यांना त्या साधूकडे न्यायचं ठरविलं.

मुलांचे पालक त्या साधूकडे गेले आणि त्यांनी त्यांच्या मुलांना दुरुस्त करण्याबद्दल साधूकडे आग्रह केला. साधू तयार झाला पण तो आधी त्या दोघांपैकी लहान भावास भेटू इच्छीत होता आणि तेही एकट्यात.

झालं मुलांच्या पालकांनी आठ वर्षाच्या लहान भावास साधूकडे पाठविलं.

साधूने त्या मुलास त्याच्या समोर बसविलं. जवळजवळ पाच मिनीट ते दोघंही नुसतेच एकमेकांकडे पाहत होते. शेवटी साधूने मुलाकडे बोट दाखवित त्याला विचारले '' देव कुठं आहे?''

तो मुलगा खोलीत इकडे तिकडे पाहू लागला, खोलीतल्या सगळ्या वस्तू न्याहाळू लागला पण बोलला काहीच नाही.

पुन्हा साधूने त्या मुलाकडे बोट दाखवित मोठ्या आवाजात विचारले , '' देव कुठं आहे?''

पुन्हा तो मुलगा काहीच बोलला नाही, नुसता खोलीतल्या वस्तू न्याहाळत राहाला.

आता तिसऱ्यांदा साधूने त्या मुलाकडे वाकत आपलं बोट त्या मुलाच्या नाकावर ठेवत विचारले, '' कुठं आहे देव?''

तो मुलगा घाबरला आणि उठून सरळ घराकडे पळत सुटला. घरी आल्यावर तो सरळ आपल्या मोठ्या भावाकडे गेला आणि त्याला म्हणाला, '' आपलं काही खरं नाही ... एक मोठी गडबड झाली आहे''

'' काय झालं?.. काय गडबड झाली?'' मोठ्या भावाने विचारले.

लहाना भाऊ म्हणाला, '' तिकडं देव हरवला आहे आणि त्यांना वाटतं की ते आपलंच काम आहे''

.

Previous Joke

Friday, May 9, 2008

Marathi jokes - बंटीचा निबंध (Marathi vinod chutkule comedy)

Previous Joke

.

---->
टिचर - बंटी तु ''माझा कुत्रा'' या विषयावर लिहिलेला निबंध अगदी तंतोतंत तुझ्या भावाने लिहिलेल्या निबंधाप्रमाणेच आहे. तु त्याची कॉपी केलीस की काय?

बंटी - नाही सर... पण तो कुत्रा एकच होता...

.

Previous Joke

Wednesday, May 7, 2008

Marathi jokes - सरदारजी आणि जिन

Previous Joke

.

एकदा सरदारजीने आपल्या घरी अडगळीत पडलेला दिवा स्वच्छ करण्यासाठी घासला आणि काय आश्चर्य त्यातून एक जिन अवतरीत झाला.

'' सरदारजी माग तुला जे पाहिजे ते माग... पण लक्षात ठेव तू फक्त तिन गोष्टी मागू शकतोस... '' तो जिन म्हणाला.

सरदारजीने पहली गोष्ट मागीतली - '' मला खुप श्रीमंत व्हायचे आहे''

एका क्षणात सरदारजी गडगंज श्रीमंत झाला.

सरदारजीने दूसरी गोष्ट मागितली '' मला या सरदारजी नावाची फार चिड आहे मी अमेरीकन बनू इच्छीतो ''

एका क्षणात सरदारचा अमेरीकन झाला.

अमेरीकन झालेल्या सरदारजीने आता तिसरी आणि शेवटची गोष्ट मागितली, '' मी पुढेही असंच डोकं न लावता पैसे कमावू इच्छीतो''

एका झटक्यात अमेरीकनचा पुन्हा सरदारजी झाला.

.

Previous Joke

Monday, May 5, 2008

Marathi jokes - बदमाश वकिल

Previous Joke

.

Marathi jokes catagory Lawyer jokes --

----

प्रश्न - एका बदमाश वकिलात आणि घाणीने भरलेल्या बादलीत काय फरक आहे?

उत्तर - बादलीचा

.

Previous Joke

Friday, May 2, 2008

Marathi jokes - आफ्रिकन निग्रो

Previous Joke

.

---

एक आफ्रिकन निग्रो एका गोंडस पोपटाला आपल्या खांद्यावर बसवून बारमधे घुसला.

'' अरे वा ... ही एवढी मजेदार गोष्ट तू कुठून आणलीस?'' बार टेंडरने विचारले.

'' आफ्रिकेवरुन'' पोपटाने उत्तर दिले.

.

Previous Joke

Wednesday, April 30, 2008

Marathi Jokes - सरदारजीच्या इथे चोरी.

Previous Joke

.

एक रेल्वेत काम करणारा सरदारजी पोलिस स्टेशनला गेला.

" इन्सपेक्टर साहेब माझ्या इथे चोरी झालेली आहे... जरा रिपोर्ट तर लिहा'

इन्सपेक्टरने विचारले, "केव्हा झाली चोरी.?''

सरदारजीने उत्तर दिले "1945 ला'

इन्स्पेक्टरने त्याची टिंगल उडवित म्हटले , ' फार लवकर रिपोर्ट करता आहात महाशय '

' मग आपलं कामच फार फास्ट आहे... 1945 ला चोरी झाली आणि बघा आता 2030 झालेत ... 45 मिनटात इथे पोहोचलो''

.

Previous Joke

Monday, April 28, 2008

Marathi jokes - सरदारजीचा फोन

Previous Joke

.

एका डॉक्टरला एका सरदारजीचा रात्री बारा वाजता फोन आला,

'' डॉक्टर साहेब .. आता मी घरी परत चाललो होतो तेव्हा मला एक माणूस रस्त्यावर पडलेला आढळला. मी त्याच्याजवळ गेलो पण मी एवढा गोंधळलेलो आहे की मला समजत नाही आहे की मी काय करु?''

डॉक्टरने म्हटले, ""धीराने काम घ्या... जास्त घाबरण्याचे कारण नाही... मी स्टेप बाय स्टेप जे जे सांगतो तसे तसे करत जा बस...''

'' ठिक आहे '' तिकडून सरदारजी म्हणाला.

पुढे डॉक्टर म्हणाले , '' आता सगळ्यात आधी तो मणूष्य जिवंत आहे का मेला आहे याची पुर्णपणे खात्री करा ''

तिकडून फोनवर डॉक्टरला 'धाड' बंदूकीचा आवाज आला.

'' हो केली खात्री... तो मेला आहे... आता पुढे काय करु? '' सरदारजीने विचारले.

.

Previous Joke

Friday, April 25, 2008

Marathi jokes - सरदारजीचा गधा.

Previous Joke

.

एकदा एका सरदारजीचं गाढव हरवलं. दिवसभर त्याने सगळं गाव गाढव शोधण्यासाठी पालथं घातलं पण त्याला काही त्याचं गाढव सापडलं नाही. संध्याकाळी थकून घरी आल्यावर त्याने देवाचे धन्यावाद देवून त्याचे आभार मानले. तेव्हा त्याच्या पत्नीने त्याला आश्चर्याने विचारले, '' इकडे आपलं गाढव हरवलं आणि तुम्ही देवाचे आभार का मानता आहात''

'' कारण, ते तरी बरं झालं जेव्हा हरवलं तेव्हा ते गाढव एकटं होतं... त्याच्या पाठीवर मी बसलेलो असतो तर!''

.

Previous Joke

Wednesday, April 23, 2008

Marathi jokes - सरदारजी बार जोक

Previous Joke

.

एक आंधळा माणूस बारमध्ये पिऊन टून्न झाल्यानंतर टेबलवर थाप देवून जोरात ओरडला, '' सरदारजीचा जोक कुणाला ऐकायचा आहे?''

त्याच्याजवळ आठ दहा जण जमा झाले.

त्याच्या कानाशी कुणीतरी जावून हळू आवाजात म्हणालं, '' जोक सांगण्याच्या आधी तूला काही गोष्टी माहित असायला हव्यात''

'' कोणत्या?''

'' की या बारचा मालक आणि बारचे दोन नोकर सरदारजी आहेत, मीही सरदारजी आहे, एवढच नाही तर माझ्या उजव्या बाजुला उभा असलेला पावने सहा फुट उंच दिडशे किलो वजन असलेला ग्राहक सरदारजी आहे, आणि माझ्या डाव्या बाजूला उभा असलेला ग्राहक सहा फुट उंच, दोनशे किलो वजन असलेला बॉडीबिल्डर पहिलवान ग्राहकही सरदार आहे...म्हणजे आम्ही सहा-सहा जण इथे सरदार आहोत... आता तू ठरव की तरीही तुला जोक सांगायचा आहे का? ''

तो आंधळा मनुष्य म्हणाला, '' मला वाटते तोच तोच जोक सहा-सहा वेळ समजावून सांगण्यापेक्षा न सांगितलेला केव्हाही बरा''

.

Previous Joke

Monday, April 21, 2008

Marathi jokes - सरदारसमंधी प्रश्न -2

Previous Joke

.

प्रश्न - सरदारजीला जर तासन तास व्यस्त ठेवायचे असेल तर तुम्ही काय कराल?
उत्तर - ?
....
....
विचार करा...
....
....
....
अजुन विचार करा ...
....
....
....
....
बरोबर उत्तर - एका कागदावर दोन्हीकडून ' प्लीज टर्न ओव्हर' असं लिहून त्याला वाचायला द्या...

.

Previous Joke

Sunday, April 20, 2008

कृपया बाजूला दिलेल्या बॉक्स मधे आपला विनोद लिहून पाठवा

Previous Joke

.

या साईट वर आपणही विनोद पाठवू शकता

send your jokes comedy, send marathi vinod, marathi vinod pathva, publish your jokes

.

Previous Joke

Saturday, April 19, 2008

Marathi Jokes सरदारजीची गाडी

Previous Joke

.

एका ट्रफिक पोलीसाने रॉंग साईडने जाणाऱ्या सरदारजीच्या गाडीला थांबविले आणि म्हटले -

'' तुला काही कळतं का? तु कुठे गाडी घेवून चालला होता''

'' नाही ... पण हो जिथेही मी माझी गाडी घेवून चाललो होतो तिकडे काहीतरी खुप मोठी दुर्घटना घडलेली दिसते .. कारण सगळेजण तिकडून गाड्या परत आणित आहेत'' सरदारजीने उत्तर दिले.

.

Previous Joke

Friday, April 18, 2008

Marathi Jokes सरदारसमंधी प्रश्न -

Previous Joke

.

प्रश्न - सरदारजीला जर एखाद्या मासळीला मारायचे असेल तर तो तीला कसे मारेल?
उत्तर - .....
...
...
...
....
विचार करा...
....
...
...
अजुन विचार करा ...
...
...
...
...
...

बरोबर उत्तर - पाण्यात डूबवून डूबवून...

.

Previous Joke

POPULAR JOKES====>