Friday, May 30, 2008

Marathi Jokes म्हातारा माणूस आणि पोपट

Previous Joke Next Joke

.

एक म्हातारा माणूस एका मॉलमध्ये बेंचवर बसला होता. तेवढ्यात तिथे एक युवक येवून बसला. त्या युवकाचे केस कुठे पिवळे, कुठे हिरवे, कुठ गुलाबी तर कुठे जांभळे असे जागोजागी रंगविलेले होते. त्याच्या डोळ्याभोवती काळा रंगही लावला होता. तो म्हातारा त्या युवकाकडे एकटक पाहत होता. त्या म्हाताऱ्याला आपल्याकडे असे एकटक बघतांना पाहून तो युवक त्याला उद्दामपणे म्हणाला, '' हे म्हाताऱ्या ... असा काय पाहतोस?... तु तुझ्या जवानीत कधी अशी मस्ती केली नाही का?''

त्या म्हाताऱ्याने उत्तर दिले, '' हो केली होती ना... जेव्हा मी जवान होतो तेव्हा एकदा मी खुप पिलो होतो... तश्या पिलेल्या अवस्थेत मला एक पोपट भेटला... त्याला बघताच मी त्याच्या प्रेमात पडलो, आणि पुढेही बरच काही झालं...... मी विचार करीत होतो की तु त्या पोपटाचा आणि माझा मुलगा तर नाहीस ''

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, May 28, 2008

Marathi Jokes नोटीस

Previous Joke Next Joke

.

--->

एका कॉलेजात नोटीस लागली होती. लिहिलं होतं,

'' लेडीज रुमच्या सुधारणेसाठी प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत'' एका बदमाश पोराने नोटीस च्या खाली लिहिले,

'' मुलांना लेडीज रुममध्ये जाण्याची परवानगी देण्यात यावी''

.

Previous Joke Next Joke

Monday, May 26, 2008

Marathi Jokes संता आणि बंता

Previous Joke Next Joke

.

संता - अरे माहीत आहे मी लहानपणी दहाव्या मजल्यावरुन खाली पडलो होतो.

बंता - मग? ... मग काय झालं साल्या वाचला की मेला?

संता - आता आठवत नाही यार ... खुप जुनी गोष्ट आहे.

.

Previous Joke Next Joke

Thursday, May 22, 2008

Marathi Jokes पगारी नोकर

Previous Joke Next Joke

.

पगारी नोकराच्या महिनाभरातील वेगवेगळ्या अवस्था

तारीख 1 ते तारीख 10 - गरम

तारीख 11 ते तारीख 20 - नरम

तारीख 21 ते तारीख 30 - बेशरम

पगारी नोकराच्या बायकोच्या महिनाभरातील वेगवेगळ्या अवस्था

तारीख 1 ते तारीख 10 - चंद्रमुखी

तारीख 11 ते तारीख 20 - सुर्यमुखी

तारीख 21 ते तारीख 30 - ज्वालामुखी

.

Previous Joke Next Joke

Tuesday, May 20, 2008

Marathi jokes ऑक्सफोर्ड

Previous Joke Next Joke

.

एकदा एका सरदारजीचा इंटरव्हू होता. इंटरव्हू घेणाऱ्याने सरदारजीला प्रश्न विचारला

इंटरव्हूअर - सरदारजी हे फोर्ड काय आहे?

सरदारजी - फोर्ड ही गाडी आहे.

इंटरव्हूअर - बरं सरदारजी हे ऑक्सफोर्ड काय आहे?

सरदारजी - ऑक्स म्हणजे बैल आणि फोर्ड म्हणजे गाडी. म्हणजे ऑक्सफोर्डचा अर्थ होतो बैलगाडी.

.

Previous Joke Next Joke

Friday, May 16, 2008

Marathi comedy photos - दोन तोंडाचा कुत्रा

Previous Joke Next Joke

.

टोमी म्हणतो ----> आता कोणत्या तोंडाने सांगू की मला दोन तोंडं आहेत


- Sponsored by - 
   Ejokx.com

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, May 14, 2008

Marathi jokes - सरदारजीला कन्फ्यूज कसे कराल?

Previous Joke Next Joke

.

--->
प्रश्न - सरदारजीला कन्फ्यूज कसे कराल?

उत्तर - ....

....

उत्तर - सोप्प आहे ... त्याला एका गोल खोलीत घेवून जा आणि एका कोपऱ्यात बसायला सांगा.

.

Previous Joke Next Joke

Monday, May 12, 2008

Marathi jokes - देव कुठं आहे ? (marathi chutkule vinod comedy)

Previous Joke Next Joke

.

दोन भाऊ एक आठ वर्षाचा आणि दुसरा दहा वर्षाचा, खुपच खोडकर होते. त्या इलाक्यात काहीही गडबड झाली तरी नेहमी शेवटी त्यात त्यांचाच हात असल्याचं उघडकीस यायचं.

त्यांने पालक सगळे प्रयत्न करुन थकले पण त्यांच्या खोड्या काही कमी व्हायच्या नाहीत. एक दिवस त्यांच्या पालकांनी त्यांच्या इलाक्यात एक साधू आल्याचं ऐकलं. आणि तो अश्या मुलांना दुरुस्त करु शकतो हेही ऐकलं. म्हणून त्या मुलांच्या पालकाने त्यांना त्या साधूकडे न्यायचं ठरविलं.

मुलांचे पालक त्या साधूकडे गेले आणि त्यांनी त्यांच्या मुलांना दुरुस्त करण्याबद्दल साधूकडे आग्रह केला. साधू तयार झाला पण तो आधी त्या दोघांपैकी लहान भावास भेटू इच्छीत होता आणि तेही एकट्यात.

झालं मुलांच्या पालकांनी आठ वर्षाच्या लहान भावास साधूकडे पाठविलं.

साधूने त्या मुलास त्याच्या समोर बसविलं. जवळजवळ पाच मिनीट ते दोघंही नुसतेच एकमेकांकडे पाहत होते. शेवटी साधूने मुलाकडे बोट दाखवित त्याला विचारले '' देव कुठं आहे?''

तो मुलगा खोलीत इकडे तिकडे पाहू लागला, खोलीतल्या सगळ्या वस्तू न्याहाळू लागला पण बोलला काहीच नाही.

पुन्हा साधूने त्या मुलाकडे बोट दाखवित मोठ्या आवाजात विचारले , '' देव कुठं आहे?''

पुन्हा तो मुलगा काहीच बोलला नाही, नुसता खोलीतल्या वस्तू न्याहाळत राहाला.

आता तिसऱ्यांदा साधूने त्या मुलाकडे वाकत आपलं बोट त्या मुलाच्या नाकावर ठेवत विचारले, '' कुठं आहे देव?''

तो मुलगा घाबरला आणि उठून सरळ घराकडे पळत सुटला. घरी आल्यावर तो सरळ आपल्या मोठ्या भावाकडे गेला आणि त्याला म्हणाला, '' आपलं काही खरं नाही ... एक मोठी गडबड झाली आहे''

'' काय झालं?.. काय गडबड झाली?'' मोठ्या भावाने विचारले.

लहाना भाऊ म्हणाला, '' तिकडं देव हरवला आहे आणि त्यांना वाटतं की ते आपलंच काम आहे''

.

Previous Joke Next Joke

Friday, May 9, 2008

Marathi jokes - बंटीचा निबंध (Marathi vinod chutkule comedy)

Previous Joke Next Joke

.

---->
टिचर - बंटी तु ''माझा कुत्रा'' या विषयावर लिहिलेला निबंध अगदी तंतोतंत तुझ्या भावाने लिहिलेल्या निबंधाप्रमाणेच आहे. तु त्याची कॉपी केलीस की काय?

बंटी - नाही सर... पण तो कुत्रा एकच होता...

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, May 7, 2008

Marathi jokes - सरदारजी आणि जिन

Previous Joke Next Joke

.

एकदा सरदारजीने आपल्या घरी अडगळीत पडलेला दिवा स्वच्छ करण्यासाठी घासला आणि काय आश्चर्य त्यातून एक जिन अवतरीत झाला.

'' सरदारजी माग तुला जे पाहिजे ते माग... पण लक्षात ठेव तू फक्त तिन गोष्टी मागू शकतोस... '' तो जिन म्हणाला.

सरदारजीने पहली गोष्ट मागीतली - '' मला खुप श्रीमंत व्हायचे आहे''

एका क्षणात सरदारजी गडगंज श्रीमंत झाला.

सरदारजीने दूसरी गोष्ट मागितली '' मला या सरदारजी नावाची फार चिड आहे मी अमेरीकन बनू इच्छीतो ''

एका क्षणात सरदारचा अमेरीकन झाला.

अमेरीकन झालेल्या सरदारजीने आता तिसरी आणि शेवटची गोष्ट मागितली, '' मी पुढेही असंच डोकं न लावता पैसे कमावू इच्छीतो''

एका झटक्यात अमेरीकनचा पुन्हा सरदारजी झाला.

.

Previous Joke Next Joke

Monday, May 5, 2008

Marathi jokes - बदमाश वकिल

Previous Joke Next Joke

.

Marathi jokes catagory Lawyer jokes --

----

प्रश्न - एका बदमाश वकिलात आणि घाणीने भरलेल्या बादलीत काय फरक आहे?

उत्तर - बादलीचा

.

Previous Joke Next Joke

Friday, May 2, 2008

Marathi jokes - आफ्रिकन निग्रो

Previous Joke Next Joke

.

---

एक आफ्रिकन निग्रो एका गोंडस पोपटाला आपल्या खांद्यावर बसवून बारमधे घुसला.

'' अरे वा ... ही एवढी मजेदार गोष्ट तू कुठून आणलीस?'' बार टेंडरने विचारले.

'' आफ्रिकेवरुन'' पोपटाने उत्तर दिले.

.

Previous Joke Next Joke

POPULAR JOKES====>