Monday, September 29, 2008

Marathi comedy videos

Previous Joke Next Joke

.

Marathi comedy videos


Marathi comedy, marathi jokes, marathi fun, marathi vinod, marathi photos, marathi videos, marathi gags, marathi chutkule, marathi shayari, marathi latife, marathi sher

.

Previous Joke Next Joke

Friday, September 26, 2008

Marathi Jokes - घरमालकाचे कान

Previous Joke Next Joke

.

Marathi Jokes - घरमालकाचे कान


एका दरोडेखोराने एका घरात डाका टाकला. घरातले सगळे पैसे दागिने एकाजागी जमा केले आणि घरमालकासमोर सुरा काढत म्हणाला.

'' चल सांग अजुन कुठे आहे तुझ्या घरात माल नाहीतर या सुऱ्याने तुझे कानच कापतो''

घरमालक म्हणाला , '' साहेब रहम करा पण माझे कान कापू नका... नाहितर मी आंधळा होईन ''

'' आंधळा?'' दरोडेखोर आश्चर्याने म्हणाला, '' कान कापल्यावर जास्तीत जास्त बहिरा होशील... आंधळा कसा काय होशील?''

'' साहेब.... कान कापल्यावर मी माझा चष्मा कसा लावू?'' घरमालक म्हणाला.


Marathi jokes, Marathi fun, Marathi comedy, Marathi latife, Marathi chutkule, Marathi literature, Marathi sahitya, Marathi vinod, Marathi divali aanka, Marathi dipavali aanka, Marathi laxmi

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, September 24, 2008

Marathi Jokes - मुलींचं कॉलेज

Previous Joke Next Joke

.

Marathi Jokes - मुलींचं कॉलेज

संता एका उंच झाडावर लटकून एका फांदीला एका हाताने धरुन मस्त आनंदाने झोके घेत ओरडत होता.

बंता झाडाच्या खाली होता, त्याने उत्सुकतेने विचारले,

'' काय झालं संता?''

'' अरे इथून मुलींचं इंजिनियरींग कॉलेज दिसत आहे... बघ... पोरी कश्या मस्त टेनिस खेळत आहेत''

'' एक काम कर'' बंता म्हणाला.

'' काय?''

'' तु दुसरा हातही सोडून दे'' बंताने सुचवले.

'' का?'' संताने विचारले.

'' तुला मुलींचे मेडीकल कॉलेजही दिसेल'' बंता म्हणाला.


Marathi jokes, Marathi comedy, Marathi gags, Marathi vinod, Marathi hasya kavita, Marathi comedy literature, Marathi TV, Marathi chutkule, Marathi latife, Marathi charolya, Marathi comedy photos video

.

Previous Joke Next Joke

Friday, September 19, 2008

Marathi comedy - Office stress video

Previous Joke Next Joke

.Marathi jokes, Marathi comedy, Marathi gags, Marathi entertainment, Marathi blog, Marathi comedy blog, Marathi web site, Marathi comedy portal, Marathi mati

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, September 17, 2008

Marathi Jokes - विमानात सरदार

Previous Joke Next Joke

.

एकदा एका सरदाराला पहिल्यांदाच विमानात बसण्याची संधी मिळाली. तो आधी कधी विमानात बसला नव्हता त्यामुळे खुप उत्साहात होता. जसा तो बोईंग 747 मध्ये चढला तो उत्साहाने उड्या मारत, आणि एका सिटवरुन दुसऱ्या सिटकडे धावत ओरडायला लागला, "BOEING! BOEING!! BOEING!!! BO....."

त्याला जणू आपण कुठे आहोत आणि काय करीत आहोत याचा विसरच पडला होता. कॉकपीटमध्ये बसलेला पायलटही त्याच्या या ओरडण्याने त्रासून गेला होता. शेवटी चिडून तो पायलट कॉकपीटमधून बाहेर आला आणि त्या सरदाराला जोरात रागावला, "BE SILENT!"

विमानात सर्वत्र स्मशानवत शांतता पसरली. विमानात बसलेले सगळे प्रवासी रागावलेल्या पायलटकडे आणि त्या सरदाराकडे पाहायला लागले. त्या सरदाराने दोन क्षण त्या पायलटकडे पाहाले, काहीतरी विचार केल्यासारखे केले आणि तो पुन्हा ओरडायला लागला, "OEING! OEING! OEING! OE...."


Marathi jokes, Marathi vinod, Marathi comedy, Marathi laughter, Marathi hasya, Marathi katha, Marathi gosti, Marathi charolya, Marathi shayari, Marathi sher, Marathi kavya, Marathi kavita

.

Previous Joke Next Joke

Friday, September 12, 2008

Marathi Jokes - पिलेले सरदार

Previous Joke Next Joke

.

एकदा संता आणि बंता दारु पिऊन टून्न होवून रस्त्यावर फिरत होते. तेवढ्यात संताला रस्त्याच्या कडेला एक आरसा सापडला. संताने आरश्यात पाहत म्हटले, '' साला हा कुणाचा फोटो आहे? ... याला कुठेतरी पाहालेलं वाटते''

'' बघू दे'' बंताने संताजवळून आरसा घेत म्हटले.

'' गधड्या एवढंही समजत नाही ... हा माझा फोटो आहे'' बंता म्हणाला.


Marathi jokes, Marathi vinod, Marathi comedy, Marathi chutkule, Marathi vinodi sahitya, Marathi comedy literature, Marathi funny photos, Marathi funny videos, Marathi videos, Marathi entertainment,

.

Previous Joke Next Joke

Wednesday, September 10, 2008

Marathi Jokes - तिन सरदार ?

Previous Joke Next Joke

.

संता, बंता आणि जंता तिन सरदारजी एका बेटावर अडकतात. ते तिघेही मनापासून देवाची प्रार्थना करतात आणि देव त्यांच्यासमोर प्रगट होतो. देव त्यांना वर मागायला सांगतो.

देव जेव्हा संताला वर मागायला सांगतो तेव्हा संता म्हणतो, ''देवा मला बुद्धीमान बनव''

'' तथास्तू'' देव म्हणतो.

संता पोहत पोहत जावून बेटावरुन नदीच्या काठावर पोहोचतो.

आता दुसरा सरदार बंता वर मागतो, '' देवा मला संतापेक्षा बुध्दीमान बनव''

'' तथास्तू'' देव म्हणतो.

बंता एक बोट बनवून बेटावरुन बोटीत बसून नदीच्या काठावर जातो.

आता तिसरा सरदार जंता वर मागतो, '' देवा मला संता आणि बंतापेक्षाही बुध्दीमान बनव''

'' तथास्तू'' देव म्हणतो.

जंता पुलावरुन चालत नदीच्या काठावर पोहोचतो.

Marathi jokes, Marathi comedy, Marathi joke express, Marathi comedy express, marathi vinod, Marathi chutkule, Marathi poems, Marathi charolya, vinodi sahitya, comedy sahitya, Marathi comedy literature

.

Previous Joke Next Joke

Monday, September 8, 2008

Marathi Jokes - बार केव्हा उघडतो?

Previous Joke Next Joke

.

सकाळी 3 वाजता हॉटेलच्या क्लार्कला एका पिलेल्या ग्राहकाचा हॉटेलमधूनच इंटरकॉमवर फोन आला,

'' बार केव्हा उघडतो?'' त्याने विचारले.

'' दूपारी'' क्लार्कने उत्तर दिले.

जवळ जवळ एका तासाने पुन्हा त्याच ग्राहकाने अजुन पिल्यासारख्या आवाजात क्लार्कला फोनवर विचारले,

'' बार किती वाजता उघडेल?''

'' मी आधी सांगितल्याप्रमाणे ... दूपारी '' क्लार्कने उत्तर दिले.

पुन्हा एका तासाने त्याच ग्राहकाने आता जरा जास्तच पिलेल्या आवाजात क्लार्कला फोनवर विचारले,

'' बार किती वाजता उघडेल?''

क्लार्कने उत्तर दिले,

''सर... बार बरोबर दुपारी 1 वाजता उघडतो. पण तुम्ही जर बारमध्ये जाण्यासाठी एवढंही थांबू शकत नसाल तर मी रुम सर्विसद्वारे तुम्हाला काही मद्य लागल्यास पाठवू शकतो...'' क्लार्क म्हणाला.

'' मी बारमध्ये जाण्यासाठी नाही... बारमधून बाहेर येण्यासाठी विचारतोय'' तो पिलेला ग्राहक म्हणाला.


Marathi jokes, marathi comedy, marathi gags, marathi fun, marathi funny stories, marathi vinod, marathi laughs, marathi laughter, marathi comedy literature, marathi comedy stories, marathi ent

.

Previous Joke Next Joke

Friday, September 5, 2008

Marathi comedy video - Rajnikant

Previous Joke Next Joke

.

Marathi comedy video - Rajnikant
Marathi comedy video, Marathi comedy video clip, Marathi jokes video, tamil comedy, Marathi jokes, Marathi joks, Marathi gags

.

Previous Joke Next Joke

Monday, September 1, 2008

Marathi Jokes - अकलेच्या गोळ्या

Previous Joke Next Joke

.

एक दारुडा बारमध्ये आपल्या हातातल्या करड्या रंगाच्या तिन गोळ्यांडे एकटक पाहत बसला होता. तेवढ्यात तिथे संतासिंग आला. संताने त्या दारुड्याला विचारले, '' या कशाच्या गोळ्या आहेत?''

दारुड्याने उत्तर दिले, '' अकलेच्या गोळ्या ... या गोळ्या खाल्याने माणसाची अक्कल वाढते''

'' असं आहे का? ... मग मला एक दे की'' संताने त्याच्या हातातली एक गोळी घेवून खाल्ली आणि वरुन पटकन पाणी पीले.

थोड्या वेळाने संता म्हणाला, '' मी एक गोळी खाल्ली आहे खरी .. पण मला तर काही फरक वाटत नाही आहे''

'' तुला कदाचित अजुन गोळ्या घ्याव्या लागतील... तेव्हा कुठे फरक पडेल'' दारुडा म्हणाला.

म्हणून संताने अजून एक गोळी घेवून वरुन पाणी पिवून गिळली.

थोड्या वेळाने संताने त्या दारुड्याच्या हातातली तिसरी गोळी घेतली आणि तो त्या गोळीकडे निरखून पाहू लागला. त्याने त्या गोळीचा बारीक तूकडा तोडून तो हळू हळू चघळून त्याची चव बघू लागला.

अचानक त्या गोळीचा तूकडा तोंडातून थूकून टाकत संता म्हणाला, '' काबे... याची चव तर म्हशीच्या शेणासारखी लागत आहे''

तो दारुडा म्हणाला, '' बघ... आता कशी तूझी अक्कल वाढत आहे''


Marathi jokes, Marathi brain jokes, Marathi joks, Marathi Brain joks, Marathi bar jokes, Marathi bartender jokes, Marathi bar jokes, marathi drunkard jokes, Marathi drunk jokes

.

Previous Joke Next Joke

POPULAR JOKES====>