Monday, March 16, 2009

Marathi comedy jokes - उधार

Previous Joke Next Joke

.Marathi comedy jokes - उधार

पहिला मित्र - यार मला 1000 रुपए उधार देतोस का?.

दुसरा मित्र - मी तुला 1000 रुपए उधार देऊ शकत नाही ... कारण आपली मैत्री या हजार रुपयापेक्षा कितीतरी जास्त मौल्यवान आहे.

पहिला मित्र - काही हरकत नाही ... तु मला 2000 रुपए उधार दे.


Friendship marathi jokes, Money marathi jokes, Marathi Lending money jokes, Marathi loan jokes, Marathi precious jokes, Marathi continuous jokes, Marathi short jokes, Marathi smart tricky jokes

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>