Monday, March 19, 2012

तर तू काय करशील ?

Previous Joke Next Joke

.Teacher: कल्पना कर की तू डायनासोअर्स च्या दुनियेत आहेस आणि एक  डायनासोअर  तुला खाण्यासाठी सज्ज आहे तर तू काय करशील ?

Boy:  सोप्प आहे ... कल्पना करन ताबडतोब बंद करीन

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>