Tuesday, March 20, 2012

मी काय करू ?

Previous Joke Next Joke

.

चमनलाल-   माझी बायको कालच वारली , मी खुप प्रयत्न केला की माझ्या डोळ्यात पानी यावे ... पण डोळ्यात पानी येतच नाही ... मी काय करू ?

मणिराम- काही नाही ... फक्त  कल्पना  कर की  तुझी बायको परत आली आहे.

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>