Monday, March 26, 2012

डोल्फिन फिश ...

Previous Joke Next Joke

.डोल्फिन फिश एवढ्या हुशार असतात ना  की ... त्या काही हप्त्यातच लोकांना  पूल च्या किनारयावर उभ राहून त्यांच्याकडे फिश फेकन्यास ट्रेन करू शकतात ... 

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>