Monday, March 26, 2012

डोल्फिन फिश ...

Previous Joke Next Joke

.



डोल्फिन फिश एवढ्या हुशार असतात ना  की ... त्या काही हप्त्यातच लोकांना  पूल च्या किनारयावर उभ राहून त्यांच्याकडे फिश फेकन्यास ट्रेन करू शकतात ... 

.

Previous Joke Next Joke

No comments:

Post a Comment

POPULAR JOKES====>